Zezwolenie na stały pobyt

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek na czas nieoznaczony, jeżeli sprosta on przynajmniej jednej z przesłanek z art. 195 ust. 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Na przykład:

1) jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającym pod jego władzą rodzicielską:

 1. urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 2. urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego temu cudzoziemcowi (art. 195 ust. 1 pkt 1)

Zatem jeżeli dziecko cudzoziemca urodziło się po uzyskaniu przez tego cudzoziemca zezwolenia na pobyt stały (wcześniejsza nazwa: zezwolenie na osiedlenie się) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, bądź jeżeli urodziło się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy tego cudzoziemca – to ma ono prawo do stałego pobytu w Polsce. W takim przypadku należy dostarczyć, wraz z wnioskiem oraz kompletem obowiązkowych załączników, odpis aktu urodzenia oraz kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub karty pobytu przedstawiciela ustawowego. Miejsce urodzenia dziecka nie ma znaczenia. Więcej na ten temat w artykule: Dziecko w Polsce.

2) jest dzieckiem obywatela polskiego, pozostającym pod jego władzą rodzicielską (art. 195 ust. 1 pkt 2)

Dziecko obywatela polskiego może uzyskać polskie obywatelstwo, ale jeżeli rodzice zdecydowali inaczej, to w tym przypadku można starać się o zezwolenie na pobyt stały. Wówczas należy dostarczyć, wraz z wnioskiem oraz kompletem obowiązkowych załączników, odpis aktu urodzenia oraz kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego.

3) jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe (art. 195 ust. 1 pkt 3)

Tu trzeba zaznaczyć, iż za osobę polskiego pochodzenia uznaje się (zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji) osobę deklarującą narodowość polską, spełniającą następujące warunki:

wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów oraz (przynajmniej jedno z)

+

lub
co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej

+

lub
która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie

+

lub
co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie

Poza standardowym kompletem dokumentów trzeba będzie dostarczyć:

 • oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia przez jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie pochodzenie (w przypadku przedkładania do akt sprawy kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia ww. dokumenty powinny być opatrzone klauzulą apostille).

Dokumenty, potwierdzające polskie pochodzenie bądź obywatelstwo przodków, trzeba dołączyć do wniosku (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski). Związek z polskością będzie sprawdzony podczas rozmowy z pracownikiem Wydziału Spraw Cudzoziemców w trakcie postępowania.

Trzeba też pamiętać, że dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Oznacza to, że np. dokumenty, wydane przez władze Ukrainy, Białorusi po uzyskaniu przez tę państwa niepodległości, nie mogą służyć jako potwierdzenie polskiego pochodzenia.

4) pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych (art. 195 ust. 1 pkt 4)

W większości przypadków oznacza to, że po zawarciu związku małżeńskiego nie wcześniej niż po 3 latach cudzoziemiec może ubiegać się o pobyt stały. Przy czym 2 ostatnie lata powinien on posiadać odpowiednią kartę pobytu, wydaną na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski, a nie np. na podstawie pracy. Samo bycie małżonkiem obywatela Polski nie daje prawa do stałego pobytu. Poza standardowym kompletem dokumentów, należy dołączyć:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),
 • kserokopię dowodu osobistego małżonka,
 • w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia,
 • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa.

9) posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe (art. 195 ust. 1 pkt 9)

Od 1 maja 2014 roku wszystkie osoby, posiadające Kartę Polaka i zamierzające osiedlić się w Polsce na stałe, mogą uzyskać zezwolenie na stały pobyt. Podczas tego postępowania cudzoziemiec nie musi wykazywać swojego związku z polskością, ani przedstawiać dodatkowych dokumentów, potwierdzających polskie pochodzenie. Poza standardowym kompletem dokumentów, trzeba przedstawić:

 • kserokopię ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe (np. akt własności lokalu na terytorium RP lub inne dokumenty, świadczące o posiadaniu tytułów prawnych do lokali na tym terytorium, np. umowa najmu, obowiązujące aktualnie, a także w dłuższej perspektywie w przyszłości, dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w Polsce, prowadzenie działalności gospodarczej, dowody zamieszkania na stałe w Polsce członków rodziny, zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie w Polsce o pobieraniu nauki lub kopia legitymacji studenckiej wraz z oryginałem do wglądu).

Istnieje również możliwość uzyskania zezwolenia na stały pobyt dla ofiar handlu ludźmi, osób posiadających w Polsce azyl, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany. Uwarunkowania dla tych kategorii osób opisane są w art.195 ust. 1 pkt 5-8. Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Standardowy komplet dokumentów, wymaganych w postępowaniu o zezwolenie na pobyt stały to:

wymogi formalne:

 • 3 wypełnione i podpisane wnioski,
 • osobiste stawiennictwo cudzoziemca,
 • oddanie odcisków palców,
 • 4 zdjęcia,
 • 2 kopie paszportu,
 • potwierdzenie opłaty za postępowanie 640 zł.

Uwaga! Ilość kopii tych dokumentów może być różna w różnych województwach.

 

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015