Formularze

Wiza do Polski

word Wniosek wizowy – wiza Schengen PL | ENG | UA | RU 
word Wniosek wizowy – wiza narodowa PL | ENG  | UA  | RU   
pdf32 Wniosek o przedłużenie wizy Schengen
pdf32 Wniosek o przedłużenie wizy krajowej
pdf32 Wniosek o przyznanie Karty Polaka
pdf32 Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie Karty Polaka
word Wniosek o wpisanie do ewidencji zaproszeń
word Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
word Wniosek o wydanie wykazu pobytów na terytorium RP - na zaproszenie
word Zaproszenie dla najbliższego członka rodziny
word Wniosek o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego

Zezwolenie na pobyt

word Formularz wniosku o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy
word Wzór wypełnionego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
word Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
word Wzór wypełnionego wniosku na pobyt stały na podstawie Karty Polaka
word Wzór wypełnionego wnioski na pobyt stały na podstawie małżeństwa
word Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
word Pełnomocnictwo do WSC – legalizacja pobytu 3.5 Oświadczenie o braku osób na utrzymaniu
word Oświadczenie o braku deklaracji podatkowej PIT 37/PIT 40 za poprzedni rok
word Wniosek o przedłużenie postępowania
word Wniosek o zwrot kosztów postępowania
word Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
word Wyjaśnienia w sprawie niedostarczenia dokumentu w terminie
pdf32 Wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu

Legalna praca

word Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi - obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy
word Upoważnienie do rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
word Zgłoszenie oferty pracy 1.3.1 Wzór wypełnionego zgłoszenia oferty pracy
word Pełnomocnictwo zgłoszenia i odbiór - oferta pracy
word Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę - Typ A, B, C, D, E
word Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę
word Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście)
word Wniosek o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę
word Zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
word Wniosek o uchylenie zezwolenia na pracę

Praca sezonowa

word Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy
word Upoważnienie do rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
word Zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Prawa pracownicze

word Umowa o pracę
word Aneks do umowy o pracę
word Umowa zlecenia
word Umowa o dzieło
word Skierowanie do lekarza
word Świadectwo pracy
word Polecenie wyjazdu + rachunek
exel Polecenie wyjazdu służbowego
word Rachunek kosztów podróży – Delegacja
pdf32 NIP 2 - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
pdf32 NIP 7 – Zgłoszenie indentyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
pdf32 ZAP – 3 zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
pdf32 PIT 2 - Oświadczenie pracownika do obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
pdf32 PIT 4R - Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
pdf32 PIT 11 - Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
pdf32 PIT 36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym
pdf32 PIT 37 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym
pdf32 PIT 40 - Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku Wniosek o wydaniu zaświadczeni o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Służby zatrudnienia

pdf32 Karta Rejestracyjna poszukującego pracy 
pdf32 Karta rejestracyjna bezrobotnego 
word Wniosek o wykreślenie z rejestru bezrobotnych

Szczególne zawody

word Zaproszenie na wolontariat
word Porozumienie o współpracy z wolontariuszem
word Wzór umowy uaktywniającej

Niebieska Karta UE

word Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy
word Zgłoszenie oferty pracy
word Pełnomocnictwo PUP – zgłoszenie oferty pracy
word Pełnomocnictwo WSC – legalizacja pobytu
word Oświadczenie o braku osób na utrzymaniu
word Oświadczenie o braku deklaracji PIT za poprzedni rok
word Wniosek o przedłużenie postępowania
word Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Działalność gospodarcza

pdf32 CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
pdf32 CEIDG -MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
pdf32 CEIDG –PN - Udzielone pełnomocnictwa
pdf32 CEIDG – POPR – korekta do wnioski CEIDG-1
pdf32 CEIDG –RB -Informacja o rachunkach bankowych
pdf32 CEIDG – RD - Wykonywana działalność gospodarcza
pdf32 CEIDG – SC – Udział w Spółkach Cywilnych
pdf32 KRS-W1 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
pdf32 KRS-W2 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
pdf32 KRS-W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
pdf32 KRS-W4 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
pdf32 KRS –WA – Oddziały, Terenowe Jednostki Organizacyjne
pdf32 KRS -WB - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo – akcyjnej
pdf32 KRS –WC – Wspólnicy spółki komandytowej
pdf32 KRS –WE - Wspólnicy spółki z o.o.
pdf32 KRS –WG – Emisje Akcji
pdf32 KRS -WH - Sposób powstania podmiotu
pdf32 KRS -WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
pdf32 KRS -WL- Prokurenci
pdf32 KRS -WM Przedmiot działania według PKD
pdf32 KRS -ZN -Sprawozdania finansowe
pdf32 RG-1 – Zgłoszenie GUS – REGON
pdf32 VAT -R – zagłoszenie płatnika VAT
pdf32 ZUS –ZPA – zgłoszenie płatnika składek

Nauka języka polskiego

Formularz zgłoszeniowy dla osób chcących przystąpić do egzaminu potwierdzającego biegłość językową 

Studia wyższe

word Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy
pdf32 Wzór zaświadczenia o przyjęciu na studia
word Przykładowe podanie o zwolnienie z opłat za studia
word Przykładowe podanie o zwolnienie z opłat za studia
word Przykładowe podanie o miejsce w akademiku
word Przykładowe podanie o przyznanie stypendium dla studenta
word Wniosek o nostryfikacje dyplomu
word Upoważnienie - nostryfikacja

Mieszkania i nieruchomości

word Wzór 1 umowa najmu mieszkania
word Wzór 2 umowa najmu mieszkania
word Wzór 3 umowa najmu lokalu mieszkaniowego
word Wzór aneksu do umowy najmu mieszkania
word Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
word Wzór umowy podnajmu
word Wzór umowy użyczenia
word Pełnomocnictwo do zameldowania
pdf32 Wniosek zgłoszenie pobytu czasowego (zameldowanie czasowe)
pdf32 Wniosek zgłoszenie pobytu stałego (zameldowanie stałe)
pdf32 Wniosek o nadanie numeru PESEL
word Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Mój samochód

pdf32 Wniosek o wymianę prawa jazdy
pdf32 Wniosek o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
pdf32 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 233 kk.
pdf32 Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy
pdf32 Wniosek o rejestracje/wyrejestrowanie samochodu
pdf32 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC-3)
pdf32 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
pdf32 Formularz zgłoszenia celnego SAD3

Banki i usługi finansowe

Ubezpieczenia zdrowotne

pdf32 ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
pdf32 ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń
pdf32 ZUS ZUA – zgłoszenie o ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany
pdf32 ZUS ZFA – Zgłoszenie/zmiana płatnika składek
pdf32 ZUS ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
pdf32 ZUS DRA – Deklaracja rozliczeniowa
pdf32 Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
pdf32 Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
word Zgłoszenie – dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
word Wniosek – rozłożenie na raty opłaty za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
pdf32 Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej

Kobiety migrantki

Dziecko w Polsce

word Oświadczenie o nazwisku dla dzieci urodzonych w danym małżeństwie
pdf32 Wniosek zgłoszenie pobytu czasowego (zameldowanie czasowe)
pdf32 Wniosek zgłoszenie pobytu stałego (zameldowanie stałe)
pdf32 Wniosek o nadanie numeru PESEL
pdf32 Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia
pdf32 Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego
word Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia
word Pozew o ustalenie macierzyństwa
word Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane
word Pozew o alimenty
word Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Ślub

word Wniosek do Sądu rodzinnego – zdolność prawna do zawarcia związku małżeńskiego
word Wniosek o udzielenie ślubu poza lokalem USC
word Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu małżeństwa
word Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia
word Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
word Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
word Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
word Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie
word Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
word Pozew o rozwód
word Pozew o separację
word Wzór pełnomocnictwa
word Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Nieuregulowany pobyt

word Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy
word Wzór wypełnionego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy
pdf32 Wzór wniosku o udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie cudzoziemców
pdf32 Wniosek o pomoc w dobrowolnym powrocie

Obywatelstwo polskie

pdf32 Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP
pdf32 Wniosek o uznanie za obywatela polskiego
pdf32 Wzór wypełnionego wniosku o uznanie za obywatela polskiego
word Oświadczenie o datach wjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą
word Wzór oświadczenia o datach wyjazdu i powrotu
word Wniosek o wydanie wykazu pobytów na terytorium RP
pdf32 Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego
pdf32 Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
pdf32 Wzór wypełnionego wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
pdf32 Wniosek o wydanie dowodu osobistego
pdf32 Wzór wypełnionego wniosku o wydanie dowodu osobistego
pdf32 Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
pdf32 Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
pdf32 Aneks do wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
pdf32 Wzór wniosku o wydanie paszportu zagranicznego

Usługi prawników i pełnomocników

word Pełnomocnictwo WSC – legalizacja pobytu

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015