Nostryfikacja dyplomów i świadectw szkolnych uzyskanych zagranicą

Zagraniczne świadectwo może być uznane za równoważne z polskim świadectwem ukończenia określonej szkoły na poziomie podstawowym lub średnim na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub – w przypadku braku umowy – w trybie nostryfikacji.

Wykaz umów dostępny jest na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Na mocy umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska uznaje dokumenty o wykształceniu, stopnie i tytuły naukowe z następujących państw:

Armenia, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Kazachstan, Kirgistan, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam

oraz z następujących państw, obecnie nieistniejących:

Czechosłowacja, Jugosławia (SFRJ), NRD, ZSRR.

Dyplomy tzw. matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate) nie wymagają przeprowadzania nostryfikacji.

Procedurze nostryfikacji podlegają wyłącznie świadectwa potwierdzające ukończenie danej szkoły poza granicami Polski. Świadectwa promocyjne, czyli dokumenty potwierdzające ukończenie danej klasy, nie są nostryfikowane, mogą zaś stanowić podstawę decyzji o przyjęciu na konkretny poziom.

Za nostryfikację świadectw szkolnych, uzyskanych zagranicą, odpowiedzialny jest kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba ubiegająca się o nostryfikację zamierza złożyć zagraniczne świadectwo.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia nostryfikacyjnego należy załączyć następujące dokumenty:

  • Wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji;
  • Pisemne oświadczenie, że dane świadectwo nie stanowiło dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w Polsce;
  • W przypadku świadectw wydanych przez instytucję, która nie działa w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, należy przedłożyć oryginał świadectwa lub jego duplikat, zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym dokument został wydany.

Jeśli świadectwo zostało wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, należy przedłożyć: oryginał świadectwa albo jego duplikat, albo kopię któregoś z tych dokumentów, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem, z umieszczoną na dokumencie lub dołączoną „apostille”.

Jeśli osoba, która kształciła się zagranicą, ubiega się o się uznanie świadectwa ukończenia szkoły lub kolejnego etapu edukacji zagranicą za równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, musi przedstawić dodatkowo zaświadczenie o okresie nauki w placówkach oświatowych poza terytorium Polski.

W przypadku ubiegania się o uznanie świadectwa ukończenia szkoły zagranicą za równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, publicznego liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum lub szkoły policealnej, należy przedstawić dokumentację przebiegu nauczania w szkole zagranicznej, zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych i uzyskane z nich oceny oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację, a także przewidziany planem nauczania okres nauki w szkołach zagranicą.

Nostryfikacja świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa maturalnego uzyskanego zagranicą wymaga dodatkowo przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego, iż uzyskane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Wymagane jest także dołączenie tłumaczenia przysięgłego na język polski świadectwa (po jego zalegalizowaniu / opatrzeniu apostille) i innych dokumentów, sporządzonych w języku obcym. Przekład musi być dokonany przez polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji został wydany dokument.

Ostatnim potrzebnym dokumentem jest kserokopia strony z danymi osobowymi i zdjęciem z dokumentu tożsamości, którym może być dowód osobisty, paszport, karta pobytu.

Wnioski w sprawie nostryfikacji rozpatrywane są nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca.

Jeśli zaś chodzi o zagraniczne dyplomy uniwersyteckie i stopnie naukowe, Polska uznaje dokumenty uzyskane w państwach, z którymi zawarła umowy o uznawalności wykształcenia. Jeśli dyplom został wydany przez kraj, który nie znajduje się na liście, dyplom, podobnie jak świadectwo, musi być poddany nostryfikacji.

Nostryfikacji dyplomów dokonują upoważnione uczelnie:

  • w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych – uczelnie odpowiadające kierunkowi studiów zagranicą, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora (lista uprawnionych uczelni);
  • w przypadku nostryfikacji stopni naukowych – uczelnie odpowiadające kierunkowi studiów zagranicą, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (lista uprawnionych uczelni).

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015