Oświadczenie krok po kroku

Rejestracja oświadczenia nie wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek opłat administracyjnych ani przez pracodawcę, ani przez cudzoziemca i jest z zasady dokonywana w tym samym dniu w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na adres siedziby lub miejsce zamieszkania pracodawcy.

W przypadku zamiaru uzyskania oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy pracodawca (firma czy osoba fizyczna) musi podjąć następujące czynności: 

 1. Zapoznać się z ustawodawstwem regulującym warunki legalnego zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce.
 2. Ustalić warunki planowanego zatrudnienia cudzoziemca, m.in. charakter pracy, rodzaj umowy, miejsce, termin wykonywania pracy, przewidywane miesięczne wynagrodzenie brutto.
 3. Pozyskać od potencjalnego pracownika dane niezbędne do wypełnienia formularza, a mianowicie:
  • Obywatelstwo
  • Płeć
  • Imię
  • Nazwisko
  • Data urodzenia
  • Nr paszportu
  • Państwo, obwód i miejscowość stałego zamieszkania
 4. W zależności od sytuacji cudzoziemca, dla którego wydawane jest oświadczenie, przy rejestracji oświadczenia konieczne jest udzielenie informacji odnośnie sytuacji pobytowej cudzoziemca i odpowiednio zaznaczyć

Oświadczenie wydaje się*:

 1. dla cudzoziemca, który będzie składał wniosek o wydanie wizy w celu wykonywania pracy
 2. dla cudzoziemca, który będzie składał wniosek o zezwolenie na zamieszkanie
 3. dla cudzoziemca przebywającego w Polsce:
 • na podstawie wizy w celu wykonywania pracy
 • na podstawie wizy wydanej w innym celu, uprawniającej do wykonywania pracy
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy

Uwaga!
Jeżeli oświadczenie jest wydawane dla cudzoziemca, który już posiada dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce – należy wskazać:

 • Rodzaj dokumentu (wiza/zezwolenie na pobyt czasowy)
 • Numer dokumentu
 • Okres ważności dokumentu od ................................ do.................................
 • Organ, który wydał wizę/kartę pobytu

5. Wypełnić i wydrukować dwustronnie Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi poprzez formularz zamieszczony na stronie Urzędu Pracy m.st. Warszawy (http://ssl.up.warszawa.pl/oswiad/) lub poprzez formularz udostępniony w infomatach. Dokument powinien być wypełniony czytelnie, kompletnie, w dwóch egzemplarzach, drukiem dwustronnym (oświadczenie/pouczenie).

6. Podpisać oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (oba dokumenty, z obu stron).

7. Skompletować aktualne dokumenty, które należy przedstawić do wglądu pracownikowi Urzędu Pracy przy rejestracji oświadczenia, a mianowicie:

 1. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia;
 2. w przypadku prowadzenia działalności rolniczej – zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument, potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 3. w przypadku osoby fizycznej – dokument tożsamości z nr PESEL i adresem zameldowania (np. dowód osobisty).

8. Wypełnione, wydrukowane dwustronnie i podpisane oświadczenie wraz z kopią pracodawca rejestruje w Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zameldowania wnioskodawcy.

W przypadku Warszawy: Urząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Grochowska 171b, stanowisko 19, w godz. 8.00-15.00 (numerki wydawane są do godz. 12.00).

Adresy Powiatowych Urzędów Pracy

9. Kopię zarejestrowanego oświadczenia pracodawca musi zachować w aktach osobowych pracownika, zaś oryginał dokumentu – przekazać pracownikowi.

Uwaga!
Cudzoziemcze, jeżeli już masz w ręku oświadczenie przekazane przez pracodawcę, to przed ubieganiem się o wizę koniecznie sprawdź informacje o swoim przyszłym miejscu pracy w sieci. Możesz to zrobić tu:

Musisz mieć na uwadze, że polskie przepisy nie dają cudzoziemcom żadnych gwarancji bezpieczeństwa, w przypadku jeżeli nie dojdzie do współpracy z podmiotem, który wystawił oświadczenie. Może dojść do sytuacji, że pomimo iż masz oświadczenie, wizę, przyjedziesz do Polski, to jednak faktycznie nie będzie dla ciebie pracy. W takiej sytuacji zawsze warto mieć ze sobą środki na zamieszkanie i ewentualny powrót do domu.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015