Oświadczenie - co dalej?

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy może być podstawą do:

Jeżeli cudzoziemiec już posiada zezwolenie na pobyt czasowy lub wizę wydaną na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (z wyjątkiem celu wydania „01”, „22” oraz „23”), to po otrzymaniu oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy ma prawo do podjęcia legalnej pracy w Polsce.

Do podjęcia legalnej pracy w Polsce na podstawie oświadczenia uprawnieni są także posiadacze wiz wydanych przez inne państwa strefy Schengen (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. d ).

Zatrudnienie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy nie jest ograniczone względem branż czy zawodów (jednak nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymogów, od spełnienia których uzależnione jest wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności). Jednocześnie można podjąć pracę na kilku stanowiskach lub nawet w kilku firmach. Liczy się wyłącznie przepracowany czas (180 dni w ciągu roku).

W celu udokumentowania legalności zatrudnienia, cudzoziemiec musi posiadać:

  • oryginał oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy,
  • umowę, zawartą z pracodawcą na piśmie,
  • dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP.

Niezależnie od formy prawnej podmiotu oraz rodzaju umowy z cudzoziemcem, pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zobowiązany jest do:

  1. Sprawdzenia dokumentów pobytowych cudzoziemca przed zawarciem umowy.
  2. Zrobienia kopii oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, wizy lub karty pobytu, uprawniającej cudzoziemca do pobytu na terytorium RP.
  3. Zawarcia umowy z cudzoziemcem w formie pisemnej (niezależnie od rodzaju umowy).
  4. Przechowywania dokumentacji, dotyczącej legalnego zatrudnienia cudzoziemca przez cały okres świadczenia pracy przez cudzoziemca.

Uwaga!
Urząd Pracy m.st. Warszawy nie sporządza kopii oświadczeń dla pracodawców, nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców, nie potwierdza zgodności oświadczeń.

Osoby pracujące w Polsce na podstawie oświadczenia, których okres pobytu i pracy w Polsce nie przekroczył 183 dni w ciągu roku kalendarzowego, nie są w Polsce rezydentami podatkowymi. Chyba że posiadają w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Więcej informacji na temat warunków opodatkowania dochodu osób fizycznych znajdziesz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Posiadacze oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, którzy sprostali powyższym wymaganiom i wykonywali przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku – pod warunkiem przedstawienia zarejestrowanego oświadczenia i umowy oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (jeżeli były one wymagane w związku z wykonywaniem pracy, należy poinformować pracodawcę, aby wystawił nam dokument ZUS RMUA lub ZUSRCA), mogą złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzone z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Po spełnieniu tych samych warunków możliwe jest także uzyskanie zezwolenia na pracę, o które należy ubiegać się u Wojewody zgodnie z adresem stałego zamieszkania lub siedzibą pracodawcy.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015