Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Na podstawie art. 211 ustawy o cudzoziemcach, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek, jeżeli:

 • nieprzerwanie przebywa na terytorium RP przez co najmniej 5 lat,
 • posiada stabilne i regularne źródło dochodu przez ostatnie 3 lata (dla posiadaczy „niebieskiej karty” – 2 lata),
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne .

Najczęściej o pobyt rezydenta długoterminowego UE ubiegają się osoby, które w Polsce pracują lub prowadzą działalność gospodarczą oraz członkowie ich rodzin (przed 1 maja 2014 roku zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną nie wliczało się w wymagany pięcioletni okres pobytu).

Wymagane dokumenty:

 • 3 wypełnione i podpisane wnioski,
 • 4 zdjęcia,
 • 2 kopie paszportu,
 • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (Uwaga! w tym przypadku za tytuł prawny do lokalu, w którym cudzoziemiec przebywa, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym są zstępni, wstępni, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca),
 • aktualne potwierdzenie zameldowania czasowego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu, wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP,
 • dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany i legalny pobyt w Polsce, potwierdzenie stabilnego i regularnego dochodu (np. PIT-37 za ostatnie 3 lata),
 • potwierdzenie opłaty 640 zł.

 Pięcioletni pobyt

Dokumenty pobytowe, na podstawie których cudzoziemiec może przebywać w Polsce, mogą być zaliczone do pięcioletniego okresu w 100%, w 50% lub w ogóle nie zostać zaliczone. Okresy pobytu, które zaliczają się pięcioletniego okresu, wymienione są w art. 212 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

kwalifikująca się część pobytu cudzoziemca

Podstawa pobytu

100 % legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej

jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 212 ust. 1 pkt 1)

100 % czasu w PL

w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, jeżeli przekroczył on 18 miesięcy (art. 212 ust. 1 pkt 2)

50 % czasu w PL

w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. na podstawie wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 (gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia – cel wydania „9” lub gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego – cel wydania „10”),
 2. na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 (zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach ) lub art. 187 pkt 1 lit. (zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli zamierza na terytorium RP podjąć lub kontynuować szkolenie zawodowe),
 3. w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy (art. 212 ust. 1 pkt 3)
0 %
 1. będącego pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne;
 2. przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen, upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium, wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 (gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe – cel „21”);
 3. w okresie jego nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 187 ust. 1. pkt 1 lit. a);
 4. który został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu, określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu;
 5. który jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6;
 6. będącego członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
 7. o którym mowa w art. 181 ust. 1 (zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP);
 8. w toku postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy, w przypadku, gdy postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;
 9. na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (art. 212 ust. 2).

Pan Aleksander przyjechał do Polski 1 październiku 2011 roku na podstawie rocznej wizy studenckiej (wydana na 365 dni), a później przez kolejne 2 lata (od 1 października 2012 roku do 30 września 2014 roku – łącznie 730) przebywał na podstawie karty pobytu, wydanej w związku ze studiami stacjonarnymi. Od 1 października 2014 roku ma zezwolenie na pobyt ze względu na pracę.

Jeżeli założymy, że do momentu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pan Aleksander będzie pracował, to wniosek taki będzie mógł złożyć po 3,5 latach (1278 dniach) – 2 kwietnia 2018 roku.

Sposób obliczenia: 5 lat (365 dni x 5 lat = 1825 dni) = 1825 dni – 182,5 dni – 365 dni = 1277,5 dni

Dokumenty pobytowe

Okres ważności/ liczba dni

Jaka część okresu kwalifikuje się?

Liczba dni kwalifikowanych do pięcioletniego okresu

Wiza studencka 365 50 % 182,5

Karta pobytu wydana w związku ze studiami stacjonarnymi

730 50 % 365

Karta pobytu wydana ze względu na pracę

1278 100 % 1278

Trzeba zaznaczyć, iż w postępowaniu bierze się pod uwagę podstawę wydania wizy bądź karty pobytu, a nie to, czy np. cudzoziemiec pracował podczas okresu ważności wizy wydanej ze względu na studia (lub odwrotnie – czy studiował w okresie ważności karty pobytu wydanej ze względu na pracę). W pierwszym przypadku do pięcioletniego okresu pobytowego będzie zaliczona połowa, w drugim – całość okresu.

Nieprzerywany pobyt

W trakcie procedury wojewoda występuje do Straży Granicznej z prośbą o podanie wszystkich dat wjazdu do i wyjazdu z Polski. W dużej mierze na podstawie tych informacji analizuje się, czy pobyt był nieprzerywany. Nieprzerywany pobyt w ciągu 5 lat nie oznacza, iż cudzoziemiec ma przez cały ten okres nie wyjeżdżać z Polski, ale to, że musi on posiadać nieprzerywane prawo do pobytu w Polsce w tym czasie. Wizy następujące po sobie (np. jedna skończyła się 12 marca 2014 roku, a druga jest ważna od 13 marca 2014 roku), jak też stemple w paszporcie, poświadczające złożenie wniosku – są kwalifikowane do nieprzerwanego pobytu.

W pięcioletnim okresie kwalifikującym do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE pojedynczy wyjazd poza Polskę nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, zaś wszystkie nieobecności na terytorium RP łącznie nie mogą przekroczyć 10 miesięcy w pięcioletnim okresie, niezbędnym do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wyjątek od tej zasady stanowią posiadacze „niebieskiej karty” w przypadku pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – w ich sytuacji pojedyncza przerwa w pobycie nie może być dłuższa niż 12 miesięcy, zaś wszystkie przerwy łącznie nie mogą przekroczyć 18 miesięcy w pięcioletnim okresie.

Do okresu pobytu poza terytorium RP nie wlicza się okresu:

 1. wykonywania przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczenia przez niego pracy poza terytorium RP na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium RP,
 2. towarzyszenia cudzoziemcowi, o którym mowa powyżej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko,
 3. pobytu zagranicą przez okres do 6 miesięcy, jeżeli przerwa w pobycie była spowodowana szczególną sytuacją osobistą, wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium RP,
 4. lub wyjazdu poza terytorium RP w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

W powyższych przypadkach muszą być przedstawione stosowne dokumenty (np. polecenie wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróży).

Stabilne i regularne źródło dochodu

Jako potwierdzenie spełnienia tej przesłanki należy dostarczyć aktualną umowę (o pracę, zlecenia, o dzieło) oraz zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku (w przypadku posiadaczy zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – za ostatnie 2 lata przed złożeniem wniosku). Wysokość osiągniętego dochodu przez ten okres nie może być mniejsza niż:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 543 zł netto miesięcznie;
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości 457 zł netto miesięcznie.

Można samodzielnie sprawdzić, czy to kryterium zostało spełnione, poprzez analizę własnych deklaracji podatkowych PIT. W przypadku PIT-37 trzeba podzielić cały dochód po odliczeniach za rok na 12 miesięcy i porównać z wymaganym minimum.

zezwolenie1

Dodatkowe dokumenty

Konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz tytułu prawnego do lokalu. Z tym, że to, ile cudzoziemiec wydaje na mieszkanie, nie jest brane pod uwagę, a tytułem prawnym do lokalu może być umowa najmu lub akt własności oraz umowa użyczenia od zstępnego, wstępnego, małżonka, rodziców małżonka lub rodzeństwa cudzoziemca.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015