Procedura odwoławcza

W przypadku, gdy postępowanie kończy się odmową udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, każdy cudzoziemiec ma prawo odwołać się do drugiej instancji – Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Odwołanie można składać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Na przykład, decyzja odmowna z datą 10 stycznia 2015 roku została wysłana 12 stycznia, a odebrana przez cudzoziemca w dniu 20 stycznia. Oznacza to, że cudzoziemiec ma prawo do złożenia odwołania do 2 lutego 2015 roku.

Trzeba też pamiętać, że jeżeli decyzja nie zostanie odebrana przez cudzoziemca lub jego pełnomocnika, to wróci ona do wojewody, będzie uznana za dostarczoną i za 14 dni stanie się prawomocna. Czyli najpóźniej czternastego dnia można złożyć odwołanie na kancelarii Wydziału Spraw Cudzoziemców bądź wysłać pocztą, listem z potwierdzeniem nadania i odbioru na adres Urzędu Wojewódzkiego.

Odwołanie wnosi się do drugiej instancji na imię Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców (UDSC), jednak za pośrednictwem wojewody, który wydał negatywną decyzję.

Zgodnie z art. 132 KPA, wojewoda może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję, pod warunkiem, że uzna, iż to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie. W takim przypadku akta sprawy nie są przesyłane do drugiej instancji.

Jednak jeżeli wojewoda nie uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w całości, to wszystkie akta sprawy są odsyłane do UDSC. Jednocześnie wojewoda informuje cudzoziemca o tym, że nie znalazł podstaw do uwzględnienia odwołania, a więc utrzymuje decyzję w mocy i przekazuje sprawę do drugiej instancji. Takie pismo najczęściej trafia do cudzoziemca w ciągu tygodnia-dwóch po złożeniu odwołania i często jest mylone z odmową w drugiej instancji, ponieważ zawiera informacje o utrzymaniu decyzji w mocy. 

W dalszym ciągu postępowania UDSC będzie kontaktować się z cudzoziemcem tylko i wyłącznie w formie pisemnej, wysyłając informacje, wezwania oraz decyzję ostateczną na wskazany przez niego adres.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015