Legalizacja pobytu na podstawie studiów lub nauki

Odnośnie studentów studiów stacjonarnych nowa ustawa o cudzoziemcach nie zmieniła zbyt wiele w zakresie dokumentów wymaganych w postępowaniu. Ważne jest to, że został wydłużony okres, na który takiego zezwolenia na pobyt można udzielić. Pierwszego zezwolenia udziela się na okres 15 miesięcy. W przypadkach, kiedy okoliczność, będąca podstawą do ubiegania się o zezwolenie, uzasadnia pobyt przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużonego o 3 miesiące. Studenci, którzy kontynuują studia, mogą uzyskać kartę na cały okres tych studiów, jednak nie dłuższy niż 3 lata. W uproszczeniu – dla studentów pierwszego roku kartę wydaje się na 15 miesięcy, dla studentów kolejnych kursów – na okres do 3 lat.

 

Wymogi formalne:

 • 3 wypełnione i podpisane wnioski,
 • osobiste stawiennictwo cudzoziemca,
 • oddanie odcisków palców,
 • 4 zdjęcia,
 • 2 kopie paszportu,
 • potwierdzenie opłaty 340 zł

Dodatkowo należy złożyć

 • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
 • potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego koszty leczenia (jeżeli jest wystawione w innym języku niż polski –niezbędne będzie tłumaczenie przysięgłe na język polski). Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Ubezpieczenia zdrowotne,
 • potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie:

- kosztów utrzymania (543 zł netto dla osoby samotnej lub po 457 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu),
- kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania, albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego (200 zł – do państwa sąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską, 2500 zł – pozostałych państw, nie będących członkami Unii Europejskiej),
- kosztów studiów (albo w postaci dodatkowej kwoty, niezbędnej do opłacenia 2 semestrów studiów, na koncie bankowym albo potwierdzenie uiszczenia opłaty za 2 semestry).

Przykład obliczenia niezbędnych środków finansowych:

dla studenta z Ukrainy:
utrzymanie: 543 zł x 15 miesięcy = 8145 zł
+
koszt podróży powrotnej: 200 zł
+
koszt studiów: 2000 zł
= 10 345 zł.

dla studentki z Chin, która ma na utrzymaniu dziecko:
utrzymanie: (457 zł dla studentki + 457 zł dla jej dziecka) x 15 miesięcy = 18 667 zł
+
koszt podróży powrotnej: 2500 zł
+
koszt studiów: 2000 zł
= 23 167 zł.

Cudzoziemcy, którzy podejmują w Polsce naukę (m. in. studia niestacjonarne, kursy językowe, szkoły policealne etc.), mogą liczyć na zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 1 roku oraz muszą dostarczyć dodatkowo dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowę najmu mieszkania, inną umowę, umożliwiającą władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania).

Studenci będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej mają prawo do trzymiesięcznego pobytu na terenie Polski bez zgłaszania go organom administracji. W przypadku zamiaru dłuższego pobytu, przed upływem 90 dni student będący obywatelem UE powinien zgłosić się do Wydziału Spraw Cudzoziemców odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego i przedstawić następujące dokumenty:

 • wniosek o zarejestrowanie pobytu, wypełniony w języku polskim;
 • kserokopię dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
 • potwierdzenie zameldowania czasowego na terenie RP;
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów, wydane przez uczelnię;
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego;
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania się, bez potrzeby korzystania ze środków pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015