Legalizacja pobytu na podstawie małżeństwa z obywatelem RP

W przypadku małżeństwa z obywatelem RP, pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy zwykle udziela się na okres 1 roku, natomiast kolejnych – już na okres 3 lat. Po trzech latach pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (czyli najczęściej – rok przed końcem drugiej karty pobytu, wydanej na tej podstawie) można ubiegać się o pobyt stały.

Wymogi formalne:

  • 3 wypełnione i podpisane wnioski,
  • osobiste stawiennictwo cudzoziemca,
  • oddanie odcisków palców,
  • 4 zdjęcia,
  • 2 kopie paszportu,
  • potwierdzenie opłaty 340 zł

Dodatkowo należy złożyć:

  • aktualny odpis aktu małżeństwa (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),
  • kopię dowodu osobistego małżonka (oryginał trzeba będzie przedstawić do wglądu podczas składania wniosku).

Jeżeli wniosek jest składany także dla dziecka cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego, trzeba będzie dodatkowo przedstawić:

  • akt urodzenia dziecka,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodzica, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt czasowy.

Trzeba zaznaczyć, że w przypadku starania się o pobyt czasowy na podstawie małżeństwa z obywatelem RP, dochody rodziny nie są brane pod uwagę.

W takim postępowaniu częstokroć prowadzone jest przesłuchanie małżonków oraz ich osób najbliższych w celu ustalenia, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia ustawy o cudzoziemcach. Wówczas, jeżeli cudzoziemiec nie mówi w języku polskim, konieczne będzie przyprowadzenia tłumacza (nie musi to być tłumacz przysięgły), który będzie tłumaczył przesłuchanie.

 

 

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015