Przedłużenie wizy w Polsce

Przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej można dokonać w Wydziałach Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędów Wojewódzkich.

Adresy urzędów wojewódzkich

Zasadniczo, w celu dalszego legalnego pobytu należy ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Więcej na ten temat w artykule Zezwolenie na pobyt.

Wniosek o przedłużenie wizy należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu. Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych – otrzymasz do paszportu odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku (w tym czasie Twój pobyt w Polsce uważa się za legalny). Wizę można przedłużyć jednokrotnie (wyjątek stanowi jedynie przedłużenie wizy krajowej w przypadku pobytu cudzoziemca w szpitalu).

Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy nie może przekraczać maksymalnego okresu czasu przewidzianego dla danego rodzaju wizy:

  • 365 dni – wiza krajowa (wyjątek stanowi wiza o symbolu D/05, gdzie maksymalny okres czasu pobytu na podstawie tej wizy wynosi 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy);
  • 90 dni pobytu w ciągu 180-dniowego okresu – wiza Schengen.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015