Prawa i obowiązki petenta i pracowników konsulatów

Terytorialna właściwość konsulatów

Wizę krajową z celem wydania „05” oraz „06” wydaje lub odmawia jej wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania (art. 66 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach).

W przypadku wiz Schengen wniosek jest rozpatrywany i decyzja w jego sprawie jest podejmowana przez konsulat właściwego państwa członkowskiego, w którego obszarze właściwości legalnie mieszka osoba ubiegająca się o wizę (art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)). Natomiast konsulat właściwego państwa członkowskiego rozpatruje wniosek złożony przez obywatela państwa trzeciego, który legalnie przebywa, ale nie mieszka w obszarze właściwości tego konsulatu, oraz podejmuje decyzję w jego sprawie, jeżeli osoba ubiegająca się o wizę uzasadniła złożenie wniosku w tym konsulacie (art. 6 ust. 2).

Zgodnie z art. 15 Kodeksu postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Jednak zgodnie z art. 3 § 2 ust. 4 KPA przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do postępowania w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych. Od decyzji wydanej przez konsula nie przysługuje odwołanie, zaś przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ. Konsul, w myśl ustawy o cudzoziemcach, jest jedynym uprawnionym organem do podejmowania decyzji w sprawach wiz dla cudzoziemców przebywających za granicą, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych ani żaden inny resort nie mają możliwości uchylenia, zmiany lub przesłania polecenia ponownego rozpatrzenia decyzji konsula w kwestiach wizowych. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy krajowej lub wizy Schengen do organu, który wydał decyzję. Konsul rozpatruje wniosek w terminie 7 dni (art. 76 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 76 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach).

Analogicznie, w przypadku decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej. Konsul rozpatruje wniosek w terminie 7 dni (art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz art. 93 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach).

Niezależnie od złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku – jeżeli uważasz, że zostałeś niesprawiedliwie potraktowany na skutek zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez polskie placówki za granicą lub ich pracowników – możesz złożyć skargę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeżeli chcesz złożyć skargę, możesz to zrobić:

  • za pośrednictwem formularza na stronie MSZ
  • mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • osobiście: w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w poniedziałki – w godzinach od 16:00 do 18:00; we wtorki, środy i czwartki – w godzinach od 14:00 do 16:00. Wyznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych sekretarz lub podsekretarz stanu, lub zastępujący ich w przypadku nieobecności członek kierownictwa, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, gdy są to dni robocze, w godzinach 15:30-16:30.

Interesanci, zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do placówki zagranicznej, przyjmowani są przez kierownika placówki lub wyznaczonego przez niego na piśmie pracownika. Skargi i wnioski, zgłaszane ustnie przez interesantów, są spisywane w formie protokołu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków powinna być umieszczona w widocznej formie w miejscach dostępnych dla interesantów zarówno w siedzibie Ministerstwa, jak i w placówkach zagranicznych oraz na stronach internetowych.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015