Podstawy do uzyskania wizy do Polski

Co do zasady – pobyt w Polsce wymaga uzyskania wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy.
Jednak w okresie do 90 dni w Polsce bez rejestracji mogą przebywać obywatele państw członkowskich UE. Także obywatele szeregu państw trzecich mogą przebywać w Polsce do 90 dni w ramach ruchu bezwizowego.

Sprawdź, czy musisz mieć wizę, by przyjechać do Polski:
Tabela ze wskazaniem podstawy prawnej

Warunki uzyskania wizy do Polski

Wydawaniem wiz zajmują się urzędy konsularne.
Adresy i dane kontaktowe polskich placówek zagranicą

Wizy są wydawane zgodnie z:
- ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców oraz
- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)

Rodzaje wiz
Ustawodawca rozróżnia wizy krajowe i wizy Schengen:

  wizy krajowe wizy Schengen

podstawa prawna

art. 18 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000, str. 19, z późn. zm.)

art. 2 pkt 2–5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)

właściwość prawna

prawo krajowe acquis Schengen

sposób oznaczenia wizy

TYP D TYP C

okres ważności

 

- minimalny okres ważności wizy krajowej to 91 dni, maksymalny – 365 dni.
- okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od dnia jej wydania. Uwaga! Wiza krajowa wydana przez jedno z państw Schengen uprawnia do podróżowania po strefie Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180-dniowym.

- minimalny okres ważności wizy Schengen to 1 dzień, maksymalny – 5 lat. Uwaga! W przypadku wizy wielokrotnej w okresie ważności wizy posiadacz wizy Schengen jest uprawniony do pobytu w strefie Schengen przez 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

okres pobytu

wizy zezwalające na pobyt przekraczający trzy miesiące

wizy uprawniają do pobytu w okresie maksymalnie do 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu

Poza typem wizy istotne jest rozróżnienie pomiędzy celami wydania wiz (informację o celu wydania wizy umieszcza się w naklejce wizowej). Pamiętaj, że Twoje prawa podczas pobytu w Polsce w dużym stopniu zależą od rodzaju posiadanej wizy. Ze względu na cel wydania wizy w polskim ustawodawstwie wyróżnia się następujące rodzaje wiz:

01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym (§ 2 ust. 1 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy);

02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół (§ 2 ust. 2 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy);

03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych (§ 2 ust. 3 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 3 ustawy);

04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej (§ 2 ust. 4 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 4 ustawy);

05” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy (§ 2 ust. 5 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy);

06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy (§ 2 ust. 6 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 6 ustawy);

07” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności (§ 2 ust. 7 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 7 ustawy);

08” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej (§ 2 ust. 8 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 8 ustawy);

09” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia (§ 2 ust. 9 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 9 ustawy);

10” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego (§ 2 ust. 10 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 10 ustawy);

11” – gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy (§ 2 ust. 11 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 11 ustawy);

12” – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym (§ 2 ust. 12 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 12 ustawy);

13” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (§ 2 ust. 13 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 13 ustawy);

14” – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia (§ 2 ust. 14 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 16 ustawy);

15” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim (§ 2 ust. 15 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 17 ustawy);

16” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku, gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu (§ 2 ust. 16 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 18 ustawy);

17” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta (§ 2 ust. 17 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 19 ustawy);

18” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka (§ 2 ust. 18 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 20 ustawy);

19” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji (§ 2 ust. 19 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 21 ustawy);

20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej (§ 2 ust. 20 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 22 ustawy);

21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe; (§ 2 ust. 21 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy);

22” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin (§ 2 ust. 22 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 24 ustawy);

23” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1–24 ustawy (§ 2 ust. 23 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 25 ustawy).

Uwaga!
Pamiętaj, jeżeli na Twojej wizie widnieje cel wydania „21” – nie będziesz mógł ubiegać się na tej podstawie o kartę czasowego pobytu. Jeżeli masz wizę z celem wydania „01”, „20” lub „21” – nie masz prawa do podjęcia pracy w Polsce, nawet jeżeli posiadasz zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Często proces składania wniosku może być zapośredniczony przez Centra Wizowe. Wówczas należy uwzględnić także warunki korzystania z ich usług. Więcej informacji na temat usług Centrów Wizowych: www.vfsglobal.com

Wypełnić wniosek w celu złożenia go w konsulacie można za pośrednictwem strony: secure.e-konsulat.gov.pl

Uwaga! W przypadku osób ubiegających się o wizę na terytorium Republiki Białorusi: by.e-konsulat.gov.pl/

Przygotowując się do złożenia wniosku wizowego, trzeba zadbać o skompletowanie dokumentów, uzasadniających cel pobytu, są to m.in.:

- zdjęcia (Jak prawidłowo wykonac zdjęcie na wizę?)
- ubezpieczenie zdrowotne
- kopię pierwszej strony dokumentu podróży
- dokumenty potwierdzające:

 1. cel i warunki planowanego pobytu,
 2. wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy,
 3. inne okoliczności podane we wniosku.

W jakich sytuacjach można odmówić wydania wizy?

Odmowa wydania wizy krajowej (zgodnie z art. 65 ustawy o cudzoziemcach) może nastąpić, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

 • obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany (art. 65 ust. 1);
 • dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu (art. 65 ust. 2);
 • cudzoziemiec nie posiada wystarczających środków finansowych na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania, albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem (art. 65 ust. 3);
 • cudzoziemiec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego (art. 65 ust. 4);
 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej (art. 65 ust. 5);
 • dokument podróży cudzoziemca nie spełnia jednego z następujących kryteriów:
  1. okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o którą się ubiega;
  2. zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
  3. został wydany w ciągu ostatnich 10 lat (art. 65 ust. 6).
 • w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej cudzoziemiec:
  1. złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub
  2. zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego (art. 65 ust. 7);
 • nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu (art. 65 ust. 8);
 • zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego zamiaru opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy (art. 65 ust. 9).

Uwaga!
Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, wizę krajową można wydać tylko w razie istnienia poważnych przyczyn, uzasadniających jej wydanie, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen.

Odmowa wydania wizy Schengen (zgodnie z art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) może nastąpić, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

1. osoba ubiegająca się o wizę:

 1. przedstawia fałszywy, podrobiony lub przerobiony dokument podróży (art. 32 ust. 1 lit. a pkt i);
 2. nie przedstawi potwierdzenia co do celów i warunków planowanego pobytu (art. 32 ust. 1 lit. a pkt ii);
 3. nie dostarcza dowodu na posiadanie wystarczających środków utrzymania odpowiednich do długości planowanego pobytu oraz środków pozwalających na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania ani na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że udzieli osobie ubiegającej się o wizę pozwolenia na wjazd, albo nie jest w stanie zgodnie z prawem uzyskać takich środków (art. 32 ust. 1 lit. a pkt iiI);
 4. w bieżącym sześciomiesięcznym okresie przebywała już przez trzy miesiące na terytorium państw członkowskich na podstawie wizy jednolitej lub wizy o ograniczonej ważności terytorialnej (art. 32 ust. 1 lit. a pkt iv);
 5. jest osobą, co do której dokonano wpisu w SIS nakazującego odmówić pozwolenia na wjazd (art. 32 ust. 1 lit. a pkt v);
 6. jest uważana za osobę, której obecność stanowi zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub dla stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich, zwłaszcza jeżeli w krajowych bazach danych należących do państw członkowskich jest na temat osoby ubiegającej się o wizę wpis, który z wymienionych względów nakazywałby odmówić pozwolenia na wjazd (art. 32 ust. 1 lit. a pkt vi);
 7. w przypadkach gdy ma to zastosowanie – nie dostarcza dowodu na posiadanie odpowiedniego, ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego (art. 32 ust. 1 lit. a pkt vii);

2. poważne wątpliwości budzi autentyczność dokumentów uzupełniających, przedstawionych przez osobę ubiegającą się o wizę, lub prawdziwość ich treści, wiarygodność oświadczeń złożonych przez osobę ubiegającą się o wizę, lub jej zamiar opuszczenia terytorium państw członkowskich, zanim wygaśnie termin ważności wizy, o którą osoba ubiegająca się o wizę występuje (art. 32 ust. 1 lit. b).

Uwaga!
Wcześniejsza odmowa wydania wizy nie powoduje automatycznie odrzucenia nowego wniosku. Nowy wniosek jest oceniany na podstawie wszystkich dostępnych informacji.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015