Prywatna opieka medyczna

Prywatna opieka medyczna jest uzupełnieniem standardowych świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących z tytułu ubezpieczenia w NFZ. Korzystanie z niej związane jest z ponoszeniem dodatkowej składki na rzecz podmiotu, z którym zawrze się umowę. Z kwestią prywatnej opieki medycznej wiąże się pojęcie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego (polisy) i abonamentu medycznego.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Są usługą oferowaną przez ubezpieczycieli (instytucje finansowe, nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego), polegającą zwykle na pokryciu przez ubezpieczyciela kosztów świadczeń medycznych w przypadku zajścia określonego zdarzenia (choroby lub wypadku), choć dopuszczalne są także inne warianty, w zamian za określoną składkę.

Polisa może obejmować dostęp do świadczeń ambulatoryjnych (np. konsultacji lekarzy specjalistów lub badań diagnostycznych), wypłatę świadczenia o charakterze jednorazowym (z reguły na podstawie przedstawionych rachunków) w przypadku choroby albo wypadku, a także leczenie szpitalne (w tym zwrot kosztów pobytu w szpitalu).

Składka opłacana jest zazwyczaj miesięcznie, a jej wysokość zależy przede wszystkim od zakresu ochrony. Zazwyczaj ubezpieczyciel współpracuje z wieloma różnymi placówkami medycznymi. Możliwe bywa również korzystanie przez pacjenta z dowolnej placówki medycznej, a następnie – na podstawie przedstawionego rachunku – ubezpieczyciel refunduje koszty usługi.

Przed podjęciem decyzji o kupnie polisy należy zapoznać się z umową ubezpieczenia i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). W dokumentach tych szczegółowo opisany jest zakres świadczeń gwarantowanych, w tym pełen wykaz specjalistów, lista zabiegów oraz placówek medycznych, a także gwarantowany termin, w którym można uzyskać dostęp do specjalisty lub przejść planowany zabieg.

Umowa z ubezpieczycielem zawierana jest zwykle na rok, z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne lata.

Oferowane przez polskie firmy prywatne ubezpieczenia zdrowotne spełniają wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w zakresie ubezpieczeń niezbędnych.
Ubezpieczenie zdrowotne, niezbędne do uzyskania wizy Schengen (Typ C), musi być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR.

Abonament medyczny

Oferowany jest przez wyspecjalizowane firmy, najczęściej prywatne zakłady opieki zdrowotnej.
Opłata za świadczenia opieki medycznej ma formę ryczałtu. Często, w ramach abonamentu, przyznawane są limity na określone usługi, wobec tego, po ich wykorzystaniu, pacjent musi się liczyć z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Abonamenty popularne są zwłaszcza wśród pracodawców, którzy nabywają je dla swoich pracowników. Oferowane są jednak także jako produkty indywidualne, zarówno dla jednej osoby, jak i w pakiecie rodzinnym.

Z abonamentu można korzystać jedynie w tej sieci placówek, w której abonament został wykupiony (bądź w placówkach partnerskich, które zawarły umowy z takim centrum).

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015