Stypendia

Cudzoziemcy, którzy mogą podejmować studia na takich samych zasadach jak obywatele polscy, mają prawo do ubiegania się o stypendia opłacane ze środków budżetu państwa. Są to następujące formy wsparcia materialnego:

 • stypendium socjalne;
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium za wyniki w nauce lub sporcie;
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe;
 • stypendium na wyżywienie;  
 • stypendium mieszkaniowe;
 • zapomogi.

Cudzoziemcy, którzy nie mogą korzystać z wymienionych stypendiów, mogą ubiegać się o:

 • stypendia Rządu RP;
 • stypendia rządu innego państwa;

Rząd Polski przyznaje stażystom i studentom stypendia na podstawie porozumień dwustronnych. Stypendyści RP są zwolnieni z opłat za studia. Coroczne limity miejsc określają bilateralne umowy międzynarodowe. Stypendia przyznaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a ich koordynacją zajmuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM), które jest również organem udzielającym informacji na temat oferty stypendialnej. O pierwsze stypendium Rządu RP na studia w Polsce należy ubiegać się za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej w kraju pochodzenia. Wnioski o przedłużenie stypendium składa się za pośrednictwem uczelni. Stypendium wynosi obecnie 900 PLN miesięcznie. Stypendyści, którzy w danym roku akademickim pobierają świadczenia stypendialne, mogą również ubiegać się o dodatkowe zapomogi:

 • w wyjątkowych sytuacjach losowych o jednorazowy zasiłek losowy (40% kwoty miesięcznego stypendium);
 • na ostatnim roku studiów o jednorazowy zasiłek na pisanie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej – 40% kwoty miesięcznego stypendium);
 • osoby zamieszkałe na stałe poza geograficzną Europą (w tym w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej) na I roku studiów o jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie (60% kwoty miesięcznego stypendium).

Szczegółowe informacje o stypendiach Rządu RP oraz o umowach bilateralnych, podpisanych przez Polskę, znajdują się na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Istnieją również programy adresowane do specyficznych grup cudzoziemców. Największym z nich jest w chwili obecnej Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego. To największy w Europie program pomocowy dla młodych Białorusinów. Działa przy Studium Europy Wschodniej UW. Biuro Programu rozpoczęło swoją działalność latem 2006 roku. Do głównych celów programu należą:

 • Wsparcie studentów, którym uniemożliwiono uzyskanie wykształcenia na Białorusi;
 • Danie szansy zdobycia edukacji w Zachodniej Europie;
 • Zaangażowanie najlepszych polskich uczelni;
 • Przekazanie europejskich wartości;
 • Pomoc w powrocie do kraju

Więcej informacji o programie znajduje się tutaj.

Warto także wspomnieć o programach stypendialnych dla osób studiujących zagranicą na pobyty naukowe w Polsce, najczęściej semestralne lub roczne. Studenci studiujący w krajach Unii Europejskiej mogą wziąć udział w popularnej wymianie studenckiej Erasmus. Studenci kształcący się w państwach Europy Środkowej mogą ubiegać się o stypendium CEEPUS. Jeśli chodzi o studentów uczelni w państwach trzecich, warto pamiętać o Programie Stypendialnym Rządu RP dla Młodych Naukowców, adresowanym do kandydatów z Europy Wschodniej, Rosji oraz krajów Azji Centralnej i Kaukazu.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015