Kto może podejmować studia w Polsce nieodpłatnie?

Poniżej wymienione są wszystkie grupy cudzoziemców, którzy według art. 43 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym mają prawo do podejmowania studiów na polskich uczelniach publicznych nieodpłatnie:

 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały w Polsce;
 • cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka;
 • cudzoziemcy z przyznanym przez Polskę statusem uchodźcy;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej w Polsce;
 • cudzoziemcy będący pracownikami migrującymi, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz członkowie ich rodzin, jeśli mieszkają w Polsce;
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielone w Polsce;
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy:
  • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 ustawy o cudzoziemcach),
  • w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach),
  • ze względu na inne okoliczności, w tym:
  • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach) lub jest członkiem rodziny takiego cudzoziemca (art. 186 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach).
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce;
 • obywatele państw członkowskich UE, EFTA oraz członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Jeżeli wymienieni cudzoziemcy są studentami programów, które są z zasady odpłatne (np. studia niestacjonarne, studia podyplomowe, zajęcia prowadzone w językach obcych), wówczas ponoszą opłaty za naukę na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości, jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozostali cudzoziemcy mogą podejmować naukę w Polsce na zasadach odpłatności.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015