Wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany

W wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany, umieszcza się i przechowuje dane cudzoziemca, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

 • cudzoziemcowi została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z orzeczonym zakazem wjazdu na terytorium RP lub zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen (art. 435 ust. 1 pkt 1);
 • cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem w:
  1. Rzeczypospolitej Polskiej – za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe na karę grzywny lub karę pozbawienia wolności (art. 435 ust. 1 pkt 2 lit. a);
  2. innym państwie niż państwo obszaru Schengen – za przestępstwo stanowiące zbrodnię w rozumieniu prawa polskiego (art. 435 ust. 1 pkt 2 lit. b);
  3. Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie obszaru Schengen – za przestępstwo na karę pozbawienia wolności powyżej jednego roku (art. 435 ust. 1 pkt 2 lit. b);
 • wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium RP jest niepożądany ze względu na zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących RP (art. 435 ust. 1 pkt 3);
 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes RP (art. 435 ust. 1 pkt 4);
 • cudzoziemiec, po uprzednim zatrzymaniu go w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, został przekazany do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób (art. 435 ust. 1 pkt 5).

Cudzoziemiec (lub ustanowiony przez niego pełnomocnik) może wystąpić do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o:

 • udostępnienie mu informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, o terminie obowiązywania wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu (art. 44 ust. 1 pkt 1),
 • sprostowanie danych, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe (art. 44 ust. 1 pkt 2),
 • usunięcie danych, jeżeli zostały umieszczone lub są przechowywane z naruszeniem przepisów ustawy (art. 44 ust. 1 pkt 3).

Więcej informacji

Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany
Departament Legalizacji Pobytu
ul. Taborowa 16
02-699 Warszawa
Tel. +48 22 60 175 36,
Fax +48 22 60 156 58

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015