Kontrola legalności pobytu

Do kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP uprawnieni są funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej lub upoważnieni pracownicy Urzędu do spraw Cudzoziemców albo urzędu wojewódzkiego (art. 291).

W trakcie kontroli mogą oni żądać okazania:

  • dokumentu podróży i dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 293 ust. 1),
  • środków finansowych, przeznaczonych na pokrycie kosztów:
  1. utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na terytorium RP (art. 293 ust. 2 lit. a),
  2. podróży powrotnej cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania (art. 293 ust. 2 lit. b),
  3. tranzytu cudzoziemca przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (art. 293 ust. 2 lit. c),
  • dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania środków, o których mowa wyżej, zgodnie z prawem (art. 293 ust. 3),
  • dokumentów uprawniających cudzoziemca do wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub powierzenia wykonywania pracy (art. 293 ust. 4),
  • dokumentów potwierdzających cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 293 ust. 5).

W przypadku stwierdzenia, że pobyt cudzoziemca jest niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium RP i ich pobytu na tym terytorium, sporządza się protokół kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP (art. 296 ust. 1 pkt 1) oraz zawiadamia się komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, właściwego do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu o stwierdzeniu, że pobyt cudzoziemca jest niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium RP i ich pobytu na tym terytorium. Kopię protokołu wydaje się cudzoziemcowi.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015