Czym może skutkować nielegalny pobyt?

Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu

Jedną z możliwych konsekwencji nielegalnego pobytu jest (zgodnie z art. 302 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, co może skutkować m.in. zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

 

Przyczyna wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

Okres zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP lub na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen, orzeczony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podstawa prawna

 • cudzoziemiec przebywa lub przebywał na terytorium RP bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu, uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane (art. 302 ust. 1 pkt 1),
 • nie opuścił terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu na terytorium wszystkich lub niektórych państw obszaru Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy, w każdym okresie 180 dni, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej (art. 302 ust. 1 pkt 2),
 • nie opuścił terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu, wskazanego w wizie Schengen, w każdym okresie 180 dni lub po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na podstawie wizy krajowej (art. 302 ust. 1 pkt 3),
 • nie posiada środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium RP, podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania, albo tranzytu przez terytorium RP do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, i nie wskazał wiarygodnych źródeł uzyskania takich środków finansowych (art. 302 ust. 1 pkt 6),
 • przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa (art. 302 ust. 1 pkt 10),
 • przebywa poza strefą przygraniczną, w której – zgodnie z zezwoleniem na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego – może przebywać, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej (art. 302 ust. 1 pkt 12),
 • przebywa na terytorium RP po upływie okresu pobytu, do którego był uprawniony na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej (art. 302 ust. 1 pkt 13),
 • cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium RP są niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę (art. 302 ust. 1 pkt 15),
 • została wydana decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy i nie opuścił on terytorium RP w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy lub decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej stała się ostateczna (a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia – od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona) – czyli w przypadku, o którym mowa w art. 299 ust. 6 pkt 2 (art. 302 ust. 1 pkt 16).

od 6 miesięcy do 3 lat
(art. 319 ust. 1)

 • wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy, lub został ukarany karą grzywny za nielegalne wykonywanie pracy (art. 302 ust. 1 pkt 4),
 • podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie na terytorium RP (art. 302 ust. 1 pkt 5),

od 1 roku do 3 lat

(art. 319 ust. 2)

 • obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany (art. 302 ust. 1 pkt 7),
 • dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wizy Schengen, z wyłączeniem wizy upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium RP i pobytu na tym terytorium (art. 302 ust. 1 pkt 8),
 • został skazany prawomocnym wyrokiem w RP na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania w sprawie przekazania go za granicę w celu wykonania orzeczonej wobec niego kary (art. 302 ust. 1 pkt 11),
 • dalszy pobyt cudzoziemca na terytorium RP będzie stanowił zagrożenie dla zdrowia publicznego, co zostało potwierdzone badaniem lekarskim, lub dla stosunków międzynarodowych innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 302 ust. 1 pkt 14),

od 3 lat do 5 lat

(art. 319 ust. 3)

 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes RP (art. 302 ust. 1 pkt 9).

5 lat

(art. 319 ust. 4)

W decyzji zobowiązującej do powrotu może być określony termin dobrowolnego powrotu, który wynosi od 15 do 30 dni (art. 315 ust. 1), liczony od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli w decyzji nie określono terminu dobrowolnego powrotu – podlega ona natychmiastowemu wykonaniu.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015