Czym jest nielegalny pobyt?

Definicja nielegalnego pobytu nie jest explicite zawarta w polskim ustawodawstwie, zaś w praktyce za taki jest uważany pobyt niezgodny z obowiązującym ustawodawstwem w zakresie warunków przekroczenia granicy i pobytu na terytorium RP. Dotyczy to także warunków pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców.

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z obowiązującymi przepisami naraża cudzoziemca na wydanie decyzji orzekającej o zobowiązaniu do powrotu i zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski (lub także terytorium państw strefy Schengen) przez okres od 6 miesięcy do 5 lat.
Zadania związane ze zwalczaniem nielegalnej migracji – od stwierdzania (nie)legalności wjazdu i pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez wydawanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu po, w określonych przepisami przypadkach, wydalenie (przymusowe wykonanie decyzji) – należą do kompetencji Straży Granicznej.

Legalny i nieprzerwany pobyt jest warunkiem uzyskania zarówno zezwolenia na pobyt stały, jak i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, które dają cudzoziemcom szersze prawa na terytorium RP oraz perspektywę uzyskania polskiego obywatelstwa. Między innymi dlatego prawo do legalnego pobytu w Polsce jest niezwykle ważne dla cudzoziemców. Żeby mieć pewność, że przebywasz na terytorium RP legalnie, a Twoje dokumenty pobytowe są ważne i nie mogą być cofnięte lub unieważnione, musisz przestrzegać szeregu zasad. Ich znajomość jest kluczowa dla prewencji nielegalnego pobytu.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015