Wysokość wynagrodzenia

Zgodnie z założeniami Dyrektywy Rady 2009/50/WE, minimalne wynagrodzenie roczne, kwalifikujące do otrzymania Niebieskiej Karty nie może być niższe niż półtora średniego rocznego wynagrodzenia brutto w danym państwie członkowskim. W polskim prawie kwota ta została określona w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i nie może być mniejsza niż 5475,09 zł miesięcznie czyli 65702 zł w skali roku.

Faktyczna wysokość rozporządzalnego dochodu może jednak być różna – w zależności od rodzaju zawartej umowy. Poniżej przedstawiamy przykładowe miesięczne obliczenie dla najczęściej występujących rodzajów umów.

 

Umowa zlecenie

Umowa o pracę

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło autorskie

Łączny koszt wynagrodzenia

6 493.30 zł 6 633.55 zł    

Ubezpieczenie emerytalne

  536.80 zł    536.80 zł    

Ubezpieczenie rentowe

  357.50 zł    357.50 zł    

Ubezpiecznie wypadkowe

    99.00 zł    134.75 zł    

Składki na Fundusz Pracy

       

Fundusz Gwarantowany

             

Świadczeń Pracowniczych

        5.50 zł    
Brutto 5 500.00 zł 5 500.00 zł 5 500.00 zł 5 500 zł

Ubezpieczenie emerytalne

   536.80 zł    536.80 zł    

Ubezpieczenie rentowe

     82.50 zł      82.50 zł     

Ubezpieczenie chorobowe

       0.00 zł    134.75 zł     

Ubezpieczenie zdrowotne

   439.26 zł    427.14 zł     

Podstawa opodatkowania

3 905.00 zł 4 635.00 zł    
Zaliczka PIT    325.00 zł    420.00 zł    792.00 zł    495.00 zł
Netto 4 116.44 zł  3 898.81 zł 4 708.00 zł   5 005.00 zł

Kalkulator wynagrodzeń znajdziesz na stronie: http://www.wynagrodzenie.pl/kalkulator_oblicz.php

W okresie ważności zezwolenia, posiadacz Niebieskiej Karty może podjąć się wykonywania pracy w innych podmiotach wyłącznie na podstawie odrębnych zezwoleń na pracę. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Legalna praca

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015