Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

  • 3 wypełnione wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
  • 4 aktualne kolorowe fotografie, o wymiarach 45x35 mm;
  • 2 kserokopie ważnego dokumentu podróży;
  • test rynku pracy lub informacja uzasadniająca brak konieczności przedstawienia testu rynku pracy (art. 127 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);
  • umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą, umowa cywilnoprawna , zawarta na okres co najmniej 1 roku (art. 127 pkt 1 lit. a);
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych (wykształcenie na poziomie studiów wyższych, por. art. 127 pkt 1 lit. c) – np. przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem;
  • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127 pkt 1 lit. d);
  • wskazane w umowie roczne wynagrodzenie brutto, wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, nie niższe niż określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych (art. 127 pkt 3);

UWAGA!

  • Złożenie dokumentów może nastąpić wyłącznie osobiście podczas pobytu na terytorium Polski.
  • Znajomość języka polskiego nie jest wymagana do otrzymania zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji ani od aplikującego, ani od członków jego rodziny.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015