Jakie mam prawa z zezwoleniem na pobyt wydanym na podstawie art. 127?

Co więcej – członkowie Twojej rodziny, po uzyskaniu przez Ciebie Niebieskiej Karty, są uprawnieni do zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), na podstawie którego:

  • są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (art. 87 ust. 2 pkt 4 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
  • mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy (art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej);
  • mogą korzystać, na warunkach dotyczących obywateli polskich, z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (art. 94a ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015