Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Przesłanki wydania zezwolenia

Zezwolenie jest wydawane, jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa.

Powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha, zaś w przypadku nabywania nieruchomości na potrzeby prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej lub rolniczej, powierzchnia powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami, wynikającymi z charakteru wykonywanej działalności.

Cudzoziemiec musi wykazać, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską. Katalog tych okoliczności znajduje się w art. 1a ust. 1 ustawy i są nimi w szczególności:

 • posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia;
 • zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim;
 • posiadanie zezwolenia na:
  • pobyt czasowy (wyjątki: posiadanie zezwolenie na pobyt czasowy, jeżeli zostało ono wydane na podstawie art. 176 albo art. 181 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach),
  • pobyt stały,
  • pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • członkostwo w zarządzie przedsiębiorstwa mającego siedzibę na terytorium Polski;
 • wykonywanie na terytorium Polski działalności gospodarczej lub rolniczej zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Użyte w ustawie sformułowanie „w szczególności” oznacza, że w/w katalog nie ma charakteru zamkniętego, a okoliczności wymienione zostały przykładowo. Dopuszczalne jest zatem przywołanie i wykazanie przez cudzoziemca innych okoliczności.

Przebieg procedury

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia obowiązany jest:

Jeżeli Minister wyda decyzję odmawiającą wydania zezwolenia, cudzoziemiec może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Treść wniosku i rodzaje załączników

1. Oznaczenie wnioskodawcy

Osoba fizyczna – imię, nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania. Jeżeli cudzoziemiec czasowo przebywa w Polsce, powinien podać adres zamieszkania za granicą oraz adres pobytu w Polsce. Należy podać adres do korespondencji, jeżeli ma być inny niż adres zamieszkania.

Osoba prawna i spółka nieposiadająca osobowości prawnej – nazwa, adres siedziby, przedmiot działalności, imiona i nazwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy. Trzeba wskazać także procentową liczbę głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy.

2. Oznaczenie nabywanej nieruchomości

Grunt – nabywany tytuł prawny do nieruchomości, ulicę, miejscowość, gminę i województwo, numer działki ewidencyjnej, powierzchnię w hektarach, numer księgi wieczystej oraz cechy zabudowy.

Budynek – numer porządkowy budynku, powierzchnię użytkową budynku w metrach kwadratowych, ulicę, miejscowość, gminę i województwo. Lokal stanowiący odrębny przedmiot własności – numer porządkowy budynku i lokalu, ulicę, miejscowość, gminę i województwo, powierzchnię użytkową lokalu w metrach kwadratowych oraz udział w nieruchomości wspólnej, na której usytuowany jest lokal.

3. Oznaczenie zbywcy

Osoba fizyczna – imię, nazwisko, adres zamieszkania.

Osoba prawna – nazwa, adres siedziby.

4. Określenia rodzaju zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości.

5. Cel nabycia nieruchomości, a w przypadku, gdy nieruchomość ma służyć potrzebom wykonywanej działalności gospodarczej lub rolniczej – także planowanego sposobu wykorzystywania nieruchomości, w tym rodzaju planowanych na niej inwestycji.

6. Źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości.

Do wniosku należy dołączyć m.in. następujące dokumenty:

1. Określające status prawny cudzoziemca

Osoba fizyczna – odpis lub kopia dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia, a w przypadku, gdy nieruchomość ma służyć potrzebom wykonywanej działalności gospodarczej – także wyciąg z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

Osoba prawna i spółka nieposiadająca osobowości prawnej – odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

2. Określające nieruchomość, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku:

 1. odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów,
 2. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 3. w przypadku, gdy aktualne oznaczenie nieruchomości nie zostało ujawnione w księdze wieczystej – urzędowe dokumenty, stanowiące podstawę dokonania zmian oznaczenia nieruchomości,
 4. wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dokument wystawiony przez właściwy organ, poświadczający brak planu.

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie lokalu, stanowiącego odrębny przedmiot własności, nie ma obowiązku dołączenia do wniosku dokumentów, o których mowa lit. b-d. W przypadku, gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej, cudzoziemiec ma obowiązek przedłożyć odpis księgi wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów, dotyczące nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się nabywany lokal.

3. Oświadczenie zbywcy, wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca (może to być np. umowa przedwstępna). Jeżeli do nabycia ma dojść w drodze np. dziedziczenia testamentowego, orzeczenia sądu albo decyzji administracyjnej, wtedy zamiast oświadczenia zbywcy należy dołączyć kopię testamentu albo postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, kopię innego orzeczenia sądu albo decyzji administracyjnej, bądź zaświadczenie organu, że toczy się postępowanie administracyjne, zmierzające do wydania decyzji, w wyniku której cudzoziemiec nabędzie nieruchomość.

4. Dokumenty potwierdzające więzi cudzoziemca z Polską, a także inne dokumenty, służące wykazaniu okoliczności, które wskazał on we wniosku.

Promesa

Jeżeli istnieją okoliczności, z powodu których cudzoziemiec nie może ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce (np. chce nabyć nieruchomość w drodze przetargu, albo nieruchomość nie ma jeszcze uregulowanego stanu prawnego, bo toczy się postępowanie spadkowe), może on starać się o wydanie promesy.

Promesa to zobowiązanie organu do wydania zezwolenia na nabycie konkretnej nieruchomości przez określony podmiot. Promesa, tak jak zezwolenie, ma postać decyzji administracyjnej.

Do postępowania związanego z wydaniem promesy mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące wydawania zezwoleń. Oznacza to, że przy składaniu wniosku o wydanie promesy konieczne jest złożenie takich samych dokumentów, jak przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia. Opłata skarbowa wynosi w tym przypadku 98 zł.

Ważność promesy wynosi rok i w tym okresie organ nie może odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny, istotny dla rozstrzygnięcia sprawy. Po upływie rocznego terminu promesa wygasa. Nie oznacza to, że organ nie będzie mógł wydać zezwolenia, nie będzie on już jednak związany obietnicą do wydania tego zezwolenia.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015