Mieszkania i nieruchomości

word Wzór 1 umowa najmu mieszkania
word Wzór 2 umowa najmu mieszkania
word Wzór 3 umowa najmu lokalu mieszkaniowego
word Wzór aneksu do umowy najmu mieszkania
word Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
word Wzór umowy podnajmu
word Wzór umowy użyczenia
word Pełnomocnictwo do zameldowania
pdf32 Wniosek zgłoszenie pobytu czasowego (zameldowanie czasowe)
pdf32 Wniosek zgłoszenie pobytu stałego (zameldowanie stałe)
pdf32 Wniosek o nadanie numeru PESEL
word Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015