Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

Obowiązek meldunkowy polega na informowaniu organów administracji państwowej o swoim miejscu przebywania (czasowym lub stałym). Meldunek służy wyłącznie celom ewidencyjnym i nie daje żadnych uprawnień do lokalu, w którym dokonano meldunku.

Pobyt stały

Zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Pobyt czasowy

Przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu. Nie może on przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ma prawo do legalnego pobytu w Polsce, zgodnie z posiadanym przez niego dokumentem. Jednocześnie meldunek na pobyt czasowy nie może być dokonany na czas dłuższy niż wskazuje to umowa najmu lokalu. Można mieć równocześnie tylko jedno zameldowanie na pobyt stały i jedno zameldowanie na pobyt czasowy. Nie wszyscy cudzoziemcy mogą zameldować się na pobyt stały.

Co jest potrzebne, żeby się zameldować? 

Cudzoziemiec, będący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

Członek rodziny cudzoziemca, będącego obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

Cudzoziemiec

 

+ dokument podróży +

Dokumenty niezbędne do zameldowania cudzoziemca na pobyt stały

Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lokalu, który musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość, legitymującego się stosownym tytułem prawnym do lokalu, w którym zamieszkuje cudzoziemiec.

 • ważny dokument, potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
 • ważny dokument, potwierdzający prawo stałego pobytu
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
 • ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
 • ważna karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej
 • decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej
 • decyzja o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany
       

Dokumenty niezbędne do zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy

Jak powyżej lub: Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem tym może być umowa najmu lub użyczenia, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument.

jak powyżej lub:

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
 • oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

jak powyżej lub:

 • ważny dokument podróży

jak powyżej lub:

 • wiza
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca
 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • umieszczony w dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
       

Termin realizacji obowiązku meldunkowego

Jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Ma obowiązek zameldować się najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia. Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

W przypadku zamieszkiwania w wynajmowanym mieszkaniu, to najemca, a nie wynajmujący, musi dochować terminów i wymogów formalnych, związanych ze swoim zameldowaniem w owym lokalu.

Kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym są załatwiane podczas jednej wizyty w urzędzie. Nie trzeba wymeldowywać się z dotychczasowego miejsca, aby móc się zameldować pod nowym adresem. Wszystkie czynności związane z wymeldowaniem zostaną załatwione w urzędzie, w którym będziemy dokonywać zameldowania.

Zameldowanie się leży w interesie cudzoziemca, ponieważ podczas postępowania w sprawie legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemiec może przedstawić zameldowanie jako dokument potwierdzający fakt, iż ma zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce.

W celu dokonania zameldowania konieczne będzie potwierdzenie, że cudzoziemiec faktycznie przebywa pod danym adresem. Potwierdzenia takiego dokonuje podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Jeżeli cudzoziemiec posiada taki tytuł (np. umowę najmu), sam potwierdza fakt przebywania przez siebie pod wskazanym adresem (wystarczy to do uzyskania zameldowania na pobyt czasowy). Do zameldowania na pobyt stały konieczna będzie obecność wynajmującego mieszkanie oraz przedstawienie do wglądu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, może nim być np. wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Obowiązku meldunkowego nie trzeba dopełniać osobiście. Można tego dokonać przez pełnomocnika. W takim przypadku należy przedstawić pełnomocnictwo oraz uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Od opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Procedurę zameldowania kończy wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy albo stały. Oba zaświadczenia ważne są do chwili zmiany miejsca zameldowania, przy czym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne nie dłużej, niż do upływu terminu zameldowania.

W celu dokonania meldunku należy:

 1. Wypełnić w języku polskim odpowiedni formularz wniosku (zgłoszenie pobytu czasowegolubzgłoszenie pobytu stałego), który można też dostać w urzędzie gminy. W formularzu, oprócz rubryk, które powinien wypełnić meldujący, znajduje się też treść oświadczenia, pod którym podpis powinien złożyć właściciel lokalu lub inny podmiot, któremu przysługuje tytuł do lokalu. W oświadczeniu tym w/w osoba stwierdza, że meldujący faktycznie przebywa pod wskazanym we wniosku adresem. Jeżeli meldujący posiada tytuł do lokalu, wówczas sam składa podpis pod w/w oświadczeniem. Uwaga! Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (także dla dziecka).
 2. Posiadać ważny dowód tożsamości oraz inne dokumenty, które należy okazać do wglądu. Są nimi w szczególności:
  • Dokumenty potwierdzające prawo legalnego pobytu cudzoziemca na terenie Polski (np. wiza, zezwolenie na pobyt).
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, przysługujący bądź cudzoziemcowi, bądź osobie, która potwierdza w formularzu przebywanie meldującego się cudzoziemca w danym lokalu.
  • Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
  • Odpis skrócony aktu urodzenia – jeżeli zameldowanie dotyczy osoby niepełnoletniej, która nie posiada dowodu tożsamości. Obowiązek meldunkowy wykonuje za nią rodzic (przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba, sprawująca nad nią faktyczną opiekę) w miejscu ich wspólnego pobytu.
 3. Złożyć w/w dokumenty w organie gminy, właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której chcemy się zameldować. Można tego dokonać:

Udając się do właściwego urzędu gminy w godzinach jego pracy

 • W urzędzie można dostać odpowiedni, papierowy formularz, i tam go wypełnić oraz przedłożyć do wglądu wymagane dokumenty.
 • Należy pamiętać o podpisie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu. Trzeba więc albo udać się do urzędu z tą osobą, która złoży na formularzu podpis, albo przyjść z wydrukowanym już formularzem, na którym w/w osoba złożyła podpis.
 • Co do zasady: jeśli dane, zgłoszone do zameldowania, oraz czasowy/stały charakter pobytu nie budzą wątpliwości, sprawa załatwiana jest „od ręki” i wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu

Przesyłając formularz pocztą tradycyjną (najlepiej listem poleconym – dla celów dowodowych)

 • Podpisy wnioskodawcy powinny być urzędowo poświadczone (np. przez notariusza).
 • Wymagane do wglądu dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego zgłoszenia.
 • W niektórych urzędach również dokumenty można przesłać pocztą, a urząd, po dokonaniu odpowiednich czynności, odsyła dokumenty na wskazany adres. Wobec tego, przed podjęciem jakichkolwiek czynności, warto sprawdzić, jaka praktyka panuje w naszym urzędzie.
 • Organ powinien załatwić sprawę niezwłocznie. O formie odbioru zaświadczenia o zameldowaniu decyduje wnioskujący w zgłoszeniu.

W przypadku, gdy organ poweźmie wątpliwości co zgłoszonych danych lub charakteru pobytu, procedura będzie trwała dłużej, bowiem organ musi przeprowadzić postępowanie administracyjne i rozstrzygnąć sprawę w formie decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy. Procedura przedłuży się także w przypadku braków formalnych zgłoszenia. W takim przypadku organ ma obowiązek pisemnie wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni.

Z obowiązkiem meldunku związany jest obowiązek wymeldowania.

 • Wymeldowania należy dokonać w sytuacji, gdy osoba zameldowana opuszcza miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu. 
 • W przypadku zmiany miejsca pobytu wymeldowania można dokonać podczas procedury meldunku pod nowym adresem (na jednym formularzu).
 • Wymeldowania można również dokonać niezależnie od meldunku. W tym celu należy dopełnić formalności w dotychczasowym organie gminy bezpośrednio lub elektronicznie (art. 33 ust 2 ustawy o ewidencji ludności)

W przypadku niedochowania obowiązku wymeldowania organ gminy bądź z urzędu, bądź na wniosek właściciela lokalu lub innego podmiotu, któremu przysługuje tytuł prawny do lokalu, wydaje decyzję w sprawie wymeldowania.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015