Urlopy po urodzeniu dziecka

Polskie ustawodawstwo wyróżnia cztery typy urlopów dla rodziców. Cudzoziemcy mogą z nich korzystać, jeśli są zatrudnieni w Polsce na podstawie umowy o pracę. Wyjątek stanowi urlop wychowawczy, który przysługuje wszystkim osobom płacącym składki na ubezpieczenie chorobowe, a więc także osobom pracującym na umowę zlecenie. Poniżej zamieszczamy krótkie opisy poszczególnych typów urlopów.

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński może trwać do 20 tygodni, z czego 14 tygodni to urlop obowiązkowy, który może wykorzystać wyłącznie matka. Po tym czasie kobieta może wrócić do pracy, ale tylko pod warunkiem, że ojciec dziecka wykorzysta pozostałe 6 tygodni.

Po upływie 20 tygodni jedno z rodziców ma prawo do dodatkowych 6 tygodni urlopu. Dodatkowy czas może być podzielony pomiędzy matkę i ojca. Wniosek o przyznanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy złożyć do pracodawcy najpóźniej dwa tygodnie przed jego ewentualnym rozpoczęciem.

Urlop macierzyński jest płatny. Podczas podstawowego urlopu macierzyńskiego, czyli pierwszych 20 tygodni, rodzic otrzymuje 100% wynagrodzenia. Jeśli rodzic od razu zdecyduje się na wykorzystanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź rocznego urlopu rodzicielskiego, wówczas przysługuje mu 80% wynagrodzenia. Jeśli zaś decyzja o wykorzystaniu całego urlopu zapadnie po wykorzystaniu pierwszej części – wówczas wynagrodzenie będzie mniejsze i wyniesie 60%.

Urlop rodzicielski

Trwa 26 tygodni. Może zostać przyznany matce dziecka po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

Kobietom, które urodziły więcej niż jedno dziecko, przysługuje dłuższy urlop rodzicielski.

Urlop rodzicielski jest płatny. Rodzicowi przysługuje 80% lub 60% wynagrodzenia w zależności od tego, kiedy została podjęta decyzja o wykorzystaniu dłuższego urlopu.

Urlop wychowawczy

Zarówno mamie, jak i tacie dziecka, których staż pracy wynosi co najmniej 6 miesięcy, przysługuje prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy. Urlop musi być wykorzystany przed 5. urodzinami dziecka. Urlop wychowawczy przysługuje również rodzicom, którzy pracują na umowę zlecenie albo prowadzą własną działalność gospodarczą i płacą składki na ubezpieczenie chorobowe. Urlop może być rozłożony na części i musi być podzielony pomiędzy rodziców. W okresie trwania urlopu wychowawczego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Pracodawca jest zobowiązany przyjąć pracownika po urlopie wychowawczym do pracy na dotychczasowym lub równorzędnym stanowisku i nie może obniżyć wynagrodzenia. Urlop wychowawczy jest bezpłatny.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015