Świadczenia rodzinne po narodzinach dziecka

Świadczenia rodzinne przysługują następującym grupom cudzoziemców:

  • Cudzoziemcom, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
  • Cudzoziemcom objętym wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami dwustronnymi o zabezpieczeniu społecznym;
  • Cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
  • Cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. Świadczenia rodzinne przysługują osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Z tytułu urodzenia dziecka przysługują następujące świadczenia:

„Becikowe” – to jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 1000 PLN, przyznawana rodzinom, w których dochód netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1922 PLN. Warunkiem uzyskania becikowego jest pozostawanie pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży. Wniosek o becikowe należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Gminy lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, na terenie których zamieszkuje dana rodzina w ciągu roku od narodzin dziecka. Przy składaniu wniosku należy przedstawić dokumentację medyczną, potwierdzającą, że od 10 tygodnia ciąży matka dziecka znajdowała się pod opieką ginekologa położnika lub położnej.

Zasiłek rodzinny – przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 574 zł netto (664 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Wypłacanie zasiłków koordynują Ośrodki Pomocy Społecznej. W momencie składania wniosku o przyznanie zasiłku należy przedstawić udokumentowaną wysokość dochodów za poprzedni rok.

Zasiłek rodzinny wynosi obecnie:

  • 77 zł na dziecko do 5 roku życia;
  • 106 zł na dziecko w wieku 5-18 lat;
  • 115 zł na dziecko w wieku 18-24 lata.

Rodziny korzystające z zasiłku rodzinnego mogą również starać się o następujące dodatki:

  • dodatek dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – 170 zł na dziecko miesięcznie, ale nie więcej niż 340 zł, gdy rodzic wychowuje samodzielnie więcej niż jedno dziecko
  • dodatek w wysokości 400 zł dla rodzica opiekującego się dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego dodatek dla rodziców dziecka niepełnosprawnego – 240 zł na dziecko, dla rodzin wielodzietnych – 80 zł na trzecie i kolejne dziecko.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015