Rejestracja nowonarodzonego dziecka

Co należy zrobić po narodzinach dziecka?

Każde urodzone w Polsce dziecko, niezależnie od obywatelstwa rodziców, powinno zostać zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu sporządzenia aktu urodzenia. Narodziny należy zgłosić w ciągu dwóch tygodni w odpowiednim ze względu na miejsce urodzenia dziecka Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeśli oboje rodzice są zameldowani na terenie administracyjnie podlegającym innemu Urzędowi Stanu Cywilnego, należy zarejestrować dziecko w instytucji właściwej dla miejsca zameldowania.

Jakie dokumenty należy przedstawić w USC w momencie rejestracji narodzin dziecka?

  • pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej;
  • skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli rodzice dziecka są małżeństwem;
  • skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka – jeżeli matka dziecka jest odpowiednio: panną, rozwódką lub wdową.

W momencie rejestracji dziecka w USC rodzice muszą także wybrać imię/imiona dla swojej nowonarodzonej pociechy. W Polsce można nadać dziecku jedno lub dwa imiona. Rodzice przy wyborze imion będą musieli pamiętać, że nie mogą one być zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające. Ostateczna decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy, będzie należała do kierownika USC.

Jeśli z jakiegoś powodu w momencie rejestracji narodzin rodzice nie wiedzą jeszcze, jakie imię chcieliby nadać dziecku, kierownik USC wpisuje w akcie urodzenia jedno z popularnych imion. Rodzice mają prawo do jego zmiany w ciągu sześciu miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia. Należy wówczas złożyć do kierownika danego USC oświadczenie o zmianie imienia. Konieczne jest także uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 11 złotych.

Zgodnie z wolą rodziców, wyrażoną w akcie małżeństwa, dziecko może nosić nazwisko ojca, nazwisko matki lub nazwisko podwójne, składające się z nazwiska ojca i nazwiska matki. Jeśli rodzice nie są małżeństwem, składają oświadczenie dotyczące nazwiska dziecka w momencie rejestracji narodzin. Zgodnie z polskim prawem nazwisko nie może się składać z więcej niż dwóch członów.

Po wydaniu aktu urodzenia rodzice powinni odebrać i zachować jego odpisy. Należy pamiętać, iż w przypadku dzieci, które mają inne obywatelstwo niż polskie, akt urodzenia jest konieczny do uzyskania dokumentu tożsamości kraju pochodzenia oraz w dalszej kolejności – legalizacji pobytu na terenie RP.

Jeżeli dziecko ma polskie obywatelstwo – odpis aktu urodzenia przyda się w celu uzyskania paszportu oraz dowodu osobistego.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015