Sytuacje, w przypadku których zezwolenie na pracę może być wydane bez opinii starosty

Zgodnie z art. 88c ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wojewoda właściwy ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca wydaje zezwolenie na pracę (Uwaga! Nie dotyczy to zezwolenia na pobyt i pracę!) bez konieczności uzyskania informacji starosty, jeżeli zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona, znajdują się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, kierującego się sytuacją na lokalnym rynku pracy, w szczególności – liczbą zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy w poszczególnych zawodach w stosunku do liczby ofert zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy.

Wojewoda ustala kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców po zasięgnięciu opinii marszałka województwa oraz wojewódzkiej rady rynku pracy.

Uwarunkowania na rynku pracy różnią się w poszczególnych województwach istotnie , a wykazy zawodów też istotnie od siebie odbiegają. Aktualne informacje o kryteriach ustalonych w poszczególnych województwach można znaleźć w Dziennikach Wojewódzkich.

Na przykład w województwie mazowieckim wykaz zawodów i rodzajów pracy, do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga przedstawienia opinii starosty (testu rynku pracy), określa Rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego.

 

Wykaz zawodów i rodzajów pracy,
do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia
informacji starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy

  • Zbrojarz
  • Cieśla
  • Monter konstrukcji budowlanych
  • Glazurnik
  • Tynkarz
  • Spawacz ręczny gazowy
  • Blacharz budowlany
  • Operator koparek i zwałowarek
  • Kierowca autobusu
  • Kierowca ciągnika siodłowego

Oznacza to, że pracodawcy, wypełniającemu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, nie trzeba składać zgłoszenia wolnego miejsca pracy do Powiatowego Urzędu Pracy, lecz wystarczy we wniosku o zezwolenie na pracę powołać się na podstawę prawną do wydania zezwolenia bez opinii starosty. Więcej na ten temat w artykule: Legalna praca.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015