Praca cudzoziemców w administracji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (art. 5 ust. 1) w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która nie jest obywatelem polskim, wyłącznie jeżeli dyrektor generalny urzędu, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej, czyli:

  • certyfikat znajomości języka polskiego, poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określa w art. 11, że kierownicy jednostek samorządowych, a mianowicie:

  1. urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
  2. starostw powiatowych oraz powiatowych jednostek organizacyjnych;
  3. urzędów gmin, jednostek pomocniczych gmin, gminnych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  4. biur (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
  5. biur (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

Upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazują stanowiska, o które – poza obywatelami polskimi – mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Analogicznie wymagane jest poświadczenie znajomości języka polskiego.

Rozwiązania te mogą być stosowane, poza obywatelami UE, wobec obywateli Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej, Ukrainy i Rosji.

Ogłoszenia o rekrutacji na stanowiska w służbie cywilnej oraz w jednostkach samorządowych umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, który musi być dostępny na stronie każdej instytucji.

Uwaga!
Możliwość podjęcia pracy na rzecz obcego państwa przez ustawodawstwo niektórych państw może być dodatkowo uwarunkowana, obarczona sankcjami, albo wręcz zakazana. Sprawdź, czy masz prawo do podjęcia takiej pracy według ustawodawstwa swego kraju pochodzenia!

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015