Korzystanie z usług prawników

Zawody prawnicze

W stosunku łączącym mocodawcę z pełnomocnikiem najistotniejszy jest węzeł zaufania. Dokonując wyboru kandydata na pełnomocnika, trzeba dochować należytej staranności w jego wyborze, biorąc pod uwagę ryzyko nierozważnych działań pełnomocnika.

Jak była o tym mowa powyżej, w postępowaniu administracyjnym nie ma obowiązku korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika, jednakże ustanawiając pełnomocnika posiadającego fachową wiedzę, strona chroni się przed skutkami nieznajomości prawa.

Profesjonalnymi pełnomocnikami są adwokat albo radca prawny – to bardzo podobne do siebie zawody, których wykonywanie polega na świadczeniu pomocy prawnej. Tylko osoby wykonujące w/w zawody są uprawnione do świadczenia pomocy prawnej. Nie zawsze jednak profesjonalny pełnomocnik będzie najlepszym kandydatem, bowiem może się specjalizować w innej dziedzinie prawa.

Każdy z w/w zawodów:

  • regulowany jest przez ustawę (ustawa prawo o adwokaturze i ustawa o radcach prawnych;
  • zorganizowany jest na zasadach samorządu zawodowego; 
  • traktowany jest jako zawód zaufania publicznego;
    • wiąże się to m.in. z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy, nabywanej, co do zasady, w trakcie aplikacji (specjalizacji trwającej 4 lata po ukończeniu studiów wyższych), potwierdzonej zdanym egzaminem państwowym;
    • wykonywanie takiego zawodu określone jest w w/w ustawach korporacyjnych, a dodatkowo – normami etyki zawodowej, szczególną treścią ślubowania, czy tradycją korporacji zawodowej.

Adwokaci i radcowie prawni są uprawnieni do wykonywania zawodu po wpisaniu na listę i złożeniu ślubowania (art. 65 i n. ustawa prawo o adwokaturze oraz 23 ustawa o radcach prawnych). W momencie skreślenia z w/w listy następuje utrata kwalifikacji. Skreślenie z listy może nastąpić np. na skutek pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

To, czy wybrany przez nas adwokat lub radca prawny ma prawo do wykonywania zawodu, możemy sprawdzić na odpowiednich stronach internetowych:

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Krajowa Izba Radców Prawnych

Adwokaci i radcowie prawni zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki (uregulowanych stosownie w Kodeksie Etyki Adwokackiej i w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego) i nie mogą od nich odstępować w celu zadowolenia klienta, sądu lub osób trzecich.

Adwokaci i radcowie prawni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za m.in. postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu, bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Karą dyscyplinarną, oprócz upomnienia czy kary pieniężnej, może być także pozbawienie praw do wykonywania zawodu i skreślenie z w/w listy. Adwokaci i radcowie prawni są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego się dowiedzieli w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Radca prawny może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, ale nawet wypowiadając pełnomocnictwo, umowę zlecenia lub umowę o pracę, obowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne czynności, aby okoliczność ta nie miała negatywnego wpływu na dalszy tok prowadzonych przez niego spraw.

W czasie rozpraw sądowych adwokaci i radcowie prawni występują w strojach urzędowych – togach (toga adwokata charakteryzuje się zielonym żabotem, zaś toga radcy prawnego – niebieskim).

Adwokaci i radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015