Ślub konkordatowy – formalności i dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa

W przypadku ślubu konkordatowego należy złożyć dokumenty, wymagane do zawarcia małżeństwa przez dany kościół lub związek wyznaniowy (np. świadectwo chrztu, świadectwo bierzmowania, zaświadczenie ukończenia nauk przedmałżeńskich), a także zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego, o którym była mowa powyżej. Wobec tego, w celu uzyskania takiego zaświadczenia, cudzoziemiec zobowiązany jest przedstawić kierownikowi USC wszystkie te dokumenty, które zostały wymienione przy ślubie cywilnym.

Polskie prawo (art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) zakazuje duchownemu przyjęcia w/w zaświadczenia starszego niż 6 miesięcy.

Niezwłocznie po udzieleniu ślubu duchowny sporządza wymagane przez prawo zaświadczenie, które w terminie 5 dni przekazuje do USC właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa, w celu sporządzenia aktu małżeństwa.

Kierownik USC sporządza akt małżeństwa niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym do USC nadeszły wymagane dokumenty. Skrócone odpisy aktu małżeństwa są do odebrania w USC zazwyczaj w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia ślubu. Po odpisy może zgłosić się jeden ze współmałżonków, z dowodem tożsamości. Należy pamiętać, że akt zostaje sporządzony w USC w miejscu, gdzie zawarty został związek małżeński i tam należy go odebrać.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015