Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Jest to sposób nabycia obywatelstwa polskiego przewidziany dla cudzoziemców, którzy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie i utracili je przed dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie przepisów wskazanych w art. 38 ust 1 ustawy o obywatelstwie polskim.

Obywatelstwo przywracane jest na mocy decyzji administracyjnej, wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych, na wniosek osoby zainteresowanej i uzależnione jest od spełnienia przez nią przesłanek formalnych, określonych w rozdziale V ustawy o obywatelstwie polskim.

Wniosek składa się na urzędowym formularzu, wypełnionym w języku polskim. Szczegółowe wymogi dotyczące wniosku zostały określone w art. 40 ustawy o obywatelstwie polskim oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku.

Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami wymaganymi przez w/w akty prawne, a także wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 219 zł.

Wniosek składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych. Jeżeli zaś wnioskującym jest cudzoziemiec zamieszkujący za granicą, wówczas wniosek wnoszony jest za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tegoż cudzoziemca.

Postępowanie toczy się w trybie określonym przepisami KPA.

Od negatywnej decyzji Ministra nie przysługuje odwołanie, jednakże można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015