Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

Prezydent RP może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi na wniosek tegoż cudzoziemca. Jest to konstytucyjna kompetencja Prezydenta, nie ograniczona żadnymi warunkami.

Prezydent nadaje obywatelstwo polskie w formie postanowienia, które ma charakter uznaniowy, jest ostateczne oraz nie wymaga uzasadnienia.

Opisywany sposób nabycia obywatelstwa nie podlega przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego, a co za tym idzie:

  • nie obowiązują terminy właściwe dla postępowania administracyjnego; załatwianie sprawy może się wydłużać w czasie z uwagi na wielość organów uczestniczących w procedurze oraz ich obowiązki w zakresie wydawania opinii bądź udzielenia informacji w sprawie;
  • od postanowienia wydanego przez Prezydenta nie przysługują środki odwoławcze; możliwe jest jednak ponowne złożenie wniosku.

Nie istnieją żadne przesłanki formalne, które musi spełniać cudzoziemiec, aby uzyskać obywatelstwo polskie w takim trybie.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

Cudzoziemiec ubiegający się o nadanie obywatelstwa polskiego musi zadbać o przesłanki formalne składanego wniosku. Szczegółowe informacje nt. owych przesłanek zawiera art. 20 ustawy o obywatelstwie polskim oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego. Spośród najważniejszych wymogów można wymienić następujące:

  • Wniosek musi być złożony na urzędowym formularzu, wypełnionym w języku polskim, oraz zawierać szereg ściśle określonych załączników;
  • Dokumenty stanowiące załączniki muszą być złożone w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
  • Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;
  • Konieczne jest także załączenie aktualnego zdjęcia osoby objętej wnioskiem;
  • Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy obywatelstwo polskie ma zostać nadane dziecku, wniosek składają jego przedstawiciele ustawowi, którymi zazwyczaj są rodzice. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, muszą oni oboje taki wniosek podpisać.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się Prezydentowi RP za pośrednictwem odpowiedniego organu przyjmującego, którym jest:

Polski konsul

w przypadku wniosku składanego przez:

  • osobę zamieszkałą za granicą, albo
  • osobę przebywającą w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.

Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej

w przypadku wniosku składanego przez cudzoziemca przebywającego legalnie w Polsce (z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym).

Wniosek można złożyć osobiście we właściwym organie lub przesłać pocztą tradycyjną (najlepiej listem poleconym – dla celów dowodowych). W tym drugim przypadku podpisy wnioskodawcy powinny być urzędowo poświadczone.

Procedura

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie ustawowe wymagania oraz dołączono do niego niezbędne dokumenty (tu znajdziesz listę wymaganych dokumentów), organ przyjmujący wniosek wydaje w sprawie opinię i przekazuje ją razem z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych. Na wydanie opinii organ ma 14 dni roboczych. Z kolei Minister Spraw Wewnętrznych również zajmuje stanowisko w sprawie i przesyła wniosek wraz z kompletem dokumentów do Prezydenta, przy czym przed przesłaniem wniosku Minister może zwrócić się do właściwych organów o udzielenie istotnych w sprawie informacji. Na udzielenie tych informacji organy mają 30 dni, ale termin ten może być przedłużony do 3 miesięcy.

Jak wynika z powyższego, postępowanie w sprawie nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta może być długotrwałe. Nie jest to jednak regułą, ponieważ w każdym stadium postępowania Prezydent może zdecydować, aby daną sprawę przekazać mu bezpośrednio.

Data wydanego przez Prezydenta postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego jest datą, w której cudzoziemiec obywatelstwo polskie nabywa.

Wojewoda, który przyjął wniosek o nadanie obywatelstwa, doręcza wnioskodawcy akt nadania obywatelstwa polskiego albo zawiadomienie o odmowie nadania.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015