Informacje ogólne

Polskie ustawodawstwo przewiduje możliwość naturalizacji cudzoziemców, przy czym nie wymaga od cudzoziemca pozbycia się własnego obywatelstwa w celu uzyskania obywatelstwa polskiego. Co więcej – obywatel polski, posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa, ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Kwestie uzyskania polskiego obywatelstwa są uregulowane w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim oraz w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

W myśl art. 4 ustawy o obywatelstwie polskim, obywatelstwo polskie można uzyskać w jeden z poniższych sposobów:

  • Nabycie z mocy prawa;
  • Nabycie w drodze nadania przez Prezydenta RP;
  • Uznanie za obywatela polskiego na mocy decyzji Wojewody;
  • Przywrócenie obywatelstwa polskiego na mocy decyzji Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zawarcie przez cudzoziemca związku małżeńskiego z obywatelem polskim nie powoduje automatycznego uzyskania obywatelstwa polskiego.

Zasadniczo, nabycie albo utrata obywatelstwa polskiego przez rodziców obejmuje również małoletniego. Jeżeli jednak małoletni ukończył 16 lat, do objęcia go w/w skutkami konieczna jest jego zgoda, wyrażona w formie oświadczenia. Oznacza to, że taki małoletni samodzielnie decyduje, czy chce otrzymać/utracić obywatelstwo polskie.

Nabycie obywatelstwa / Utrata obywatelstwa

Jeden z rodziców

Rozciąga się również na małoletniego, jeżeli pozostaje on  pod władzą rodzicielską tegoż rodzica, a jednocześnie:

  • drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, albo
  • drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie lub utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

Oboje rodziców

Rozciąga się również na małoletniego, jeżeli pozostaje on pod ich władzą rodzicielską.

Ustawa posługuje się definicją „małoletniego”, przez co należy rozumieć osobę, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa (bowiem zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią powoduje, że uzyskuje ona pełnoletność (art. 10 Kodeksu cywilnego – KC).

Kiedy w ustawie jest mowa o „miejscu zamieszkania”, trzeba wiedzieć, że miejsce zamieszkania to nie to samo, co miejsce zameldowania. O ile bowiem w przypadku meldunku istotny jest dokładny adres przebywania osoby, o tyle w myśl art. 25 KC miejsce zamieszkania to miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Do prowadzenia spraw związanych z uzyskaniem obywatelstwa wnioskodawca może wyznaczyć pełnomocnika. Pełnomocnictwo z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (17 zł) dołącza się do wniosku. Przy czym z w/w opłaty są zwolnione pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, rodzicom, dzieciom i rodzeństwu wnioskodawcy. Stosunek pokrewieństwa powinien zostać potwierdzony przez załączone do sprawy dokumenty. Jeżeli wnioskodawca mieszka za granicą i nie wyznaczył pełnomocnika do prowadzenia sprawy, powinien wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce, czyli osobę, na której adres będzie wysyłana korespondencja. Pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej. W razie braku pełnomocnika do odbioru korespondencji wszystkie pisma i decyzje pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015