Znajomość języka polskiego a uzyskanie obywatelstwa polskiego

Cudzoziemiec, ubiegający się o nadanie obywatelstwa polskiego, musi przedstawić świadectwo ukończenia szkoły  w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z  wykładowym językiem polskim albo poświadczenie znajomości języka w formie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Dokument powinien być dołączony do wniosku o nadanie obywatelstwa. Szczegółowe informacje, dotyczące certyfikacji, znajdują się w podrozdziale dotyczącym poświadczania biegłości językowej.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015