Czy cudzoziemiec mieszkający w Polsce musi biegle mówić po polsku?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji cudzoziemca. Warto jednak pamiętać, że język polski jest, zgodnie z Ustawą o języku polskim, jedynym językiem urzędowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie – jedynym językiem roboczym organów konstytucyjnych, instytucji administracyjnych oraz instytucji powołanych do wykonywania zadań publicznych. Co więcej, wielu Polaków nie zna języków obcych na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację. Nieznajomość polskiego w przypadku dłuższego pobytu na terenie Polski może więc być niewygodna. Znajomość języka zwiększa szanse odnalezienia się na rynku pracy oraz ułatwia kontakty międzyludzkie. Krótko mówiąc, nie ma formalnego wymogu nauki, ale zdecydowanie warto znać język nawet na poziomie podstawowym.

Nauka języka i językowego obrazu świata to kluczowy element integracji cudzoziemców. Według oficjalnej definicji, przyjętej w dokumencie „Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne”, integracja cudzoziemców rozumiana jest następująco:

Integracja to złożony i dynamiczny proces dwustronny, angażujący zarówno cudzoziemców, jak i społeczeństwo przyjmujące, którego celem jest pełne i równe członkostwo cudzoziemców w społeczeństwie państwa przyjmującego. Celem integracji powinno być doprowadzenie do możliwości samodzielnego funkcjonowania cudzoziemca w Polsce, w tym na rynku pracy oraz uniezależnienie się imigranta od świadczeń i pomocy społecznej.

Wspomniane pełne i równe członkostwo zakłada znajomość języka, traktowanego przez polskie państwo jako dobro narodowe, chronione prawnie na mocy Ustawy o języku polskim. Niestety, Polska nie opracowała jeszcze spójnego, ustandaryzowanego, odgórnie koordynowanego w skali kraju systemu kursów językowych dla migrantów. Oznacza to, że wybór odpowiednich zajęć jest zadaniem pozostawionym cudzoziemcowi. Na szczęście oferta dydaktyczna dynamicznie się rozwija i niemal każdy cudzoziemiec będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Celem niniejszego tekstu jest przybliżenie dostępnej oferty edukacyjnej i możliwości zdobycia certyfikatu potwierdzającego biegłość językową.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015