Otrzymanie prawa jazdy w Polsce

Prawo jazdy jest wydawane przez starostę w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą 100 zł oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej 0,50 zł.

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która:

 1. osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem,
 3. otrzymała numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) w Wydziale Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta (urzędzie dzielnicy),
 4. odbyła wymagane szkolenie,
 5. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego,
 6. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Przed rozpoczęciem kursu nauki jazdy musisz otrzymać numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) wWydziale Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta (urzędzie dzielnicy).

W celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę należy złożyć:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk

W wybranej szkole jazdy kandydat na kierowcę musi przedstawić numer PKK, na podstawie którego szkoła będzie mogła zaktualizować dane w profilu kandydata po zakończeniu kursu i dopuścić do zapisania się na egzamin państwowy.

Egzaminy państwowe na prawo jazdy przeprowadza się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (WORD). Kandydat na kierowcę może wybrać dowolny ośrodek na terenie Polski w celu przystąpienia do egzaminu państwowego, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Egzamin Państwowy składa się z dwóch części:

 • teoretycznej, przeprowadzanej w formie testów jednokrotnego wyboru, z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej (istnieje możliwość zdawania egzaminu w języku angielskim);
 • praktycznej, przeprowadzanej przy użyciu odpowiedniego do uprawnienia pojazdu (warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej) – osobie, która nie włada językiem polskim, może towarzyszyć tłumacz przysięgły.

Po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym dwóch części egzaminu państwowego dane są uzupełniane w profilu PKK oraz przesyłane do starostwa lub urzędu miasta (urzędu dzielnicy). Po uzupełnieniu opłaty za wydanie prawa jazdy (100,50 zł) zostaje wyprodukowany dokument, który można odebrać w tymże urzędzie. Status przygotowania prawa jazdy można sprawdzić na stronie internetowej.

Korzystać z uprawnień, a zatem prowadzić samochód na drogach publicznych, można dopiero po otrzymaniu dokumentu!

Od 4 stycznia 2016 roku wchodzi w życie okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwający 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.

W okresie próbnym kierowca jest obowiązany:

 1. odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:
  1. kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;
 2. przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy;
 3. kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.
 • Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzi wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
 • Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym prowadzi odpłatnie ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Okres próbny może być przedłużony:

 1. o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym;
 2. o czas zatrzymania prawa jazdy.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015