Międzynarodowe prawo jazdy

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez właściwego starostę na podstawie ważnego krajowego prawa jazdy na okres 3 lat.

Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.
Prawo jazdy, z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy.

Międzynarodowe prawo jazdy, wraz z krajowym prawem jazdy, uprawnia do kierowania pojazdami w krajach, które nie są państwami – stronami konwencji o ruchu drogowym m.in. USA, Kanada, Meksyk, Japonia, Korea Płd.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek.
  2. Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
  3. Kserokopia krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ.
  4. Krajowe prawo jazdy, wydane przez polski organ do wglądu.
  5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy (35 zł).
  6. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.

Pamiętaj, iż międzynarodowe prawo jazdy jest ważne razem z krajowym prawem jazdy!

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015