Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Podmioty, wykonujące działalność leczniczą, weryfikują za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) oraz na podstawie numeru PESEL i dokumentu tożsamości pacjenta (np. paszportu, karty pobytu), czy posiada on prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeżeli placówka nie ma dostępu do systemu eWUŚ lub wynik weryfikacji jest negatywny, pacjent powinien przedstawić dokument papierowy, potwierdzający jego prawo do świadczeń, którym może być np.:

  • raport miesięczny ZUS RMUA, wydany przez pracodawcę,
  • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne – dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
  • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy – dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna,
  • umowa zawarta z NFZ wraz z kopią formularza ZUS ZZA i aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej – dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej,
  • Karta Polaka – dla osoby uprawnionej do świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych,
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – dla osoby ubezpieczonej w innym państwie UE/EFTA.

Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 rokiem życia) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka.

Jeżeli pacjent nie ma przy sobie dokumentu papierowego, może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Wzór oświadczenia można znaleźć w załączonych formularzach.

W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana (pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych świadczeń) do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia.

Czynności tych należy dokonać w ściśle określonym terminie, uzależnionym od udzielonych świadczeń:

  • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej
  • w terminie 7 dni od dnia zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym

 - pod rygorem obciążenia korzystającego kosztami udzielonych mu świadczeń (art. 50 ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Osoba, która potwierdzi swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, składając oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym, lub posłuży się dokumentem papierowym, mimo że prawo to jej nie przysługuje, poniesie koszty udzielonego jej świadczenia.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015