Warunki i koszt podjęcia studiów wyższych w Polsce

Osoby, które nie należą do żadnej z grup wymienionych w poprzednim podrozdziale, mogą podejmować studia odpłatnie lub też w ramach obowiązujących umów bilateralnych.

Zgodnie z 43 ust. 2a ustawy o szkolnictwie wyższym, prawo do podejmowania studiów wyższych, studiów doktoranckich, uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności przysługuje cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową, wydaną w celu wykonywania pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozostali cudzoziemcy, nie wymienieni w poprzednich akapitach, mogą podejmować studia w Polsce na zasadach określonych w umowach międzynarodowych i umowach bilateralnych. Szczegółowe informacje o traktatach, których stroną jest Polska, znajdują się na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Warunkiem podjęcia studiów w Polsce, który muszą spełnić wszyscy kandydaci, jest dobry stan zdrowia. Ponadto, przed przystąpieniem do postępowania rekrutacyjnego należy wykupić ubezpieczenie zdrowotne (więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Ubezpieczenia zdrowotne) oraz NWW.

Polskie uniwersytety oferują programy studiów w językach obcych, przede wszystkim w języku angielskim, które są adresowane głównie do cudzoziemców. Zainteresowani obcokrajowcy mogą jednak podjąć studia również po polsku. Kandydat musi wówczas spełnić jeden z następujących warunków:

  • przedstawić certyfikat, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Nauka języka polskiego);
  • otrzymać poświadczenie z uczelni, że umiejętności językowe kandydata są wystarczające do podjęcia studiów w danym ośrodku;
  • odbyć roczny kurs przygotowawczy do podjęcia studiów wyższych w języku polskim, organizowany i przeprowadzany przez ośrodki akademickie wskazane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Dla zainteresowanych podajemy poniżej listę tych ośrodków. Obecnie kursy organizują następujące uczelnie:

Studium Języka i Kultury Polskiej, Akademia Polonijna w Częstochowie

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Uniwersytet Opolski

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”, Uniwersytet Rzeszowski

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum", Uniwersytet Warszawski

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Politechnika Wrocławska

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, Uniwersytet Wrocławski

W przypadku cudzoziemców, podejmujących studia wyższe w języku polskim na zasadach odpłatności, czesne za rok akademicki na studiach I i II stopnia wynosi nie mniej niż 2 000 euro. Osoby, które chcą podjąć naukę na studiach doktoranckich, studiach podyplomowych lub habilitacyjnych, będą musiały zapłacić przynajmniej 3000 euro za rok. Opłata za roczny kurs językowy, przygotowujący do podjęcia studiów po polsku, wynosi 2000 euro. Podane kwoty to stawki minimalne, określone w art. 17 ust 1 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Poszczególne uczelnie mogą pobierać wyższe czesne. Przed podjęciem nauki na I roku dowolnego programu studiów należy uiścić jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 euro. Na uzasadniony wniosek cudzoziemca, rektor uczelni może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie. Cudzoziemcy polskiego pochodzenia, podejmujący na zasadach odpłatności studia w języku polskim, wnoszą opłaty obniżone o 30%. Kandydaci zainteresowani podjęciem studiów w Polsce mogą składać wnioski o przyjęcie na studia bezpośrednio do wybranej przez siebie szkoły wyższej. Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego można znaleźć kompletną listę tych ośrodków.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015