Ślub przez pełnomocnika

Zgodnie z polskim prawem, z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika – bez obecności jednej ze stron. Wówczas należy złożyć kierownikowi USC urzędowo poświadczone pisemne pełnomocnictwo, w którym musi być wymieniona osoba, z którą małżeństwo ma być zawarte. Zezwolenie na ślub przez pełnomocnika wydaje Sąd Rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, dlatego wcześniej należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Pełnomocnictwo wydawane jest pisemnie w formie aktu notarialnego. Postępowanie w tym zakresie reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 6.

Według postanowienia Sądu Najwyższego udzielenie zezwolenia uzasadnić mogą tylko takie okoliczności, które w świetle zasad współżycia społecznego usprawiedliwiają odstąpienie od obowiązku jednoczesnego stawienia się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego dla złożenia oświadczenia, że wstępują w związek małżeński (uchwała 7 sędziów SN z dnia 8 czerwca 1970 r., III CZP 27/70, OSNCP 1971, nr 1, poz. 2). Brak wykazu takich okoliczności decyduje o tym, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

W tym celu do Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, składa się wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. Z wnioskiem o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika występuje ta strona, w imieniu której pełnomocnik będzie występował (czyli ta osoba, która w ślubie nie może osobiście uczestniczyć). Ponadto trzeba pamiętać, że musi to być osoba, która w dniu ślubu ma ukończone 18 lat, nie pozostaje w innym związku małżeńskim, nie jest ubezwłasnowolniona, dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Do wniosku należy załączyć:

Strona powołująca pełnomocnika

  • wniosek z odpisem dla drugiej strony (przyszłego małżonka)
  • odpis skrócony aktu urodzenia (ewentualnie – z tłumaczeniem przysięgłym)
  • kserokopia paszportu (ewentualnie – z tłumaczeniem przysięgłym)
  • w przypadku cudzoziemca – kserokopia karty pobytu
  • opłata sądowa: 100 złotych

Drugi małżonek

  • odpis aktu urodzenia

W postanowieniu udzielającym zezwolenia sąd wskazuje z imienia i nazwiska wnioskodawcę, przyszłego małżonka oraz pełnomocnika. Postanowienie sądu uprawomocni się po 21 dniach.

A więc w trakcie załatwiania formalności ślubnych do wymaganych zwyczajowo dokumentów powinniśmy w przypadku zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika dołączyć dodatkowo:

  • prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
  • pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone pisemnie w formie aktu notarialnego, w którym jest wymieniona, z imienia i nazwiska, osoba, z którą małżeństwo ma być zawarte, oraz osoba, która będzie pełniła funkcję pełnomocnika.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015