Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Postępowanie w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty może być wszczęte przez organ z urzędu, albo na skutek wniosku złożonego przez:

  • osobę, której postępowanie dotyczy, lub
  • podmiot, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji.

Potwierdzenie ma formę decyzji administracyjnej, a postępowanie toczy się na podstawie przepisów KPA.

Organem, do którego należy wnieść wniosek i który wydaje potwierdzenie w sprawie, jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy – wojewoda mazowiecki.

Osoba zamieszkująca za granicą może wnieść wniosek za pośrednictwem polskiego konsula, który niezwłocznie przekazuje wojewodzie wniosek wraz z załączonymi dokumentami.

Wniosek należy wnieść na urzędowym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

Wniosek powinien zawierać dane osoby, której potwierdzenie dotyczy, i jej wstępnych do drugiego stopnia (czyli rodziców i dziadków) oraz informacje o istotnych okolicznościach, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, chyba że uzyskanie tych dokumentów napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Uwagi poczynione powyżej, dotyczące formy załączonych dokumentów (oryginał/kopia), ewentualnej konieczności ich przetłumaczenia na język polski, sposobu złożenia wniosku (osobiście/korespondencyjnie), znajdują zastosowanie przy składaniu niniejszego wniosku.

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 58 zł. Dowód jej uiszczenia należy załączyć do wniosku.

Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie, na co musi uzyskać zgodę Prezydenta RP. Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania w/w zgody, przy czym Prezydent może skrócić ten termin.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015