Kiedy zaczyna się nielegalny pobyt?

Jeżeli nie ma warunków do cofnięcia wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt w Polsce będzie legalny:

Rodzaj dokumentu Termin

Jeżeli masz wizę

do momentu wykorzystania dni pobytu na podstawie danej wizy, przed upływem okresu ważności tej wizy

Jeżeli masz zezwolenie na pobyt czasowy

do momentu zakończenia terminu ważności zezwolenia

1. Jeżeli dostałeś odmowę w sprawie:

  • przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej,
  • udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy,
  • udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

2. Jeżeli na mocy decyzji cofnięto Ci zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

3. Jeżeli odmówiono nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej,

4. Jeżeli wydano decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy,

5. Jeżeli wydano decyzję o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

6. Jeżeli cofnięto zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Jesteś zobowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia – od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona (w tym terminie Twój pobyt na terytorium RP jest legalny).
(art. 299 ust. 6 i 7, ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)

Osoby, znajdujące się w Polsce w ruchu bezwizowym, mają prawo przebywać na terytorium RP przez maksimum 90 dni (ten okres dotyczy łącznego pobytu w Strefie Schengen w okresie 180 dni, który rozpoczyna się od dnia pierwszego wjazdu do Strefy Schengen).

Jeżeli złożyłeś wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w trakcie legalnego pobytu, to do momentu otrzymania decyzji ostatecznej Twój pobyt w Polsce uważa się za legalny, pod warunkiem, że w terminie 7 dni uzupełnisz braki formalne (poświadczeniem złożenia wniosku będzie odcisk stempla, umieszczony w Twoim paszporcie). Jako brak formalny rozumie się niespełnienie warunków lub niedostarczenie dokumentów niezbędnych dla rozpoczęcia biegu sprawy.

Zestaw tych dokumentów zależy od postępowania, ale w przypadku każdego postępowania są to:

  • osobiste stawiennictwo
  • oddanie odcisków linii papilarnych
  • 4 zdjęcia
  • 3 formularze wniosku
  • 2 kserokopie aktualnego paszportu

Co więcej, posiadając odpowiednią podstawę do legalnego wykonywania pracy, możesz także legalnie pracować oczekując na wydanie decyzji.

Uwaga!
Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie – pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Pan Ahmed składał wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w ostatnim dniu legalnego pobytu, lecz pracodawca nie dostarczył na czas opinii starosty. Pan Ahmed został wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, jednak w tym terminie test rynku pracy nadal nie był gotów. Wojewoda pozostawił wniosek pana Ahmeda bez rozpoznania. Było zbyt późno na złożenie kolejnego wniosku.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015