Przywiezienie samochodu zza granicy

Właściciel samochodu może przywieźć samochód spoza Unii Europejskiej do 6 miesięcy bez opłat, tzw. Korytarz zielony.

Mienie przesiedleńcze powyżej 6 miesięcy

Mienie przesiedleńcze to rzeczy przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub dla zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych.

Istnieje możliwość zwolnienia z cła jeżeli złożymy w urzędzie celnym w Polsce zgłoszenie celne (SAD 3) o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła.

Decyzję w sprawie zwolnienia towarów z cła każdorazowo podejmuje organ celny, któremu zostaje przedstawiona rzecz wraz z odpowiednimi dokumentami.

Ograniczenia do mienia osobistego, które może być zwolnione z cła:

  • pozostawało w posiadaniu i było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed datą, po której osoba przestała mieszkać w państwie trzecim, które opuściła,
  • należy do osoby, która przebywała w państwie trzecim co najmniej 12 miesięcy,
  • jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania,
  • zakaz odstępowania rzeczy przez 12 miesięcy od dnia dopuszczenia go do obrotu w Polsce.

Aby sprowadzić samochód jako mienie przesiedleńcze na dłużej niż 6 miesięcy należy:

  1. W pierwszym urzędzie celnym Polski (na granicy z państwem trzecim) objąć go procedurą celną tranzytu. Zgłoszenie do procedury tranzytu można złożyć tylko w formie elektronicznej do systemu wspólnotowego NCTS. Procedurę tranzytu należy zakończyć w urzędzie celnym, w którym złożone będzie zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła.
  2. Złożyć w wymienionym urzędzie lub wystąpić o przekazanie sprawy – procedury tranzytu – do innych urzędów celnych na terenie Polski:
  • zgłoszenie celne SAD,
  • dokument transakcyjny (faktura, umowa kupna-sprzedaży),
  • dokumenty pojazdu z kraju pochodzenia (np. Karta pojazdu, Certificate of Title w przypadku importu z USA),
  • inne dokumenty związane z nabyciem pojazdu, będące w posiadaniu importera, które świadczą o użytkowaniu samochodu do celów osobistych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przeprowadzką do Polski (dowód rejestracyjny samochodu).

W praktyce można skorzystać z usług agencji celnej, funkcjonującej na granicy, oferującej m.in. przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej.

Na tranzyt wymagane jest zabezpieczenie w wysokości należności celno-podatkowej = Cło + podatek akcyzowy + podatek VAT, które jest zwracane po zakończeniu operacji tranzytowej. Jeżeli zorganizuje ją agencja celna, udzieli ona swojego zabezpieczenia generalnego. W przeciwnym razie osoba powracająca będzie musiała złożyć zabezpieczenie w formie gotówki w urzędzie celnym granicznym.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015