Uznanie ojcostwa

Jeśli rodzice dziecka nie są małżeństwem, konieczne jest uznanie ojcostwa przez ojca. Jeśli ojciec nie uzna ojcostwa, jako nazwisko dziecka, nazwisko ojca dziecka i jego nazwisko rodowe wpisuje się nazwisko matki dziecka, które nosiła w momencie narodzin dziecka, zaś w polu „imię ojca” wpisuje się imię zgodnie z oświadczeniem złożonym przez matkę dziecka.

Jak wygląda procedura uznania ojcostwa? Biologiczny ojciec dziecka powinien złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Wymaga się także oficjalnego potwierdzenia matki, iż dany mężczyzna jest ojcem jej dziecka. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć przed każdym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, Sądem (Wydział Rodzinny i Nieletnich) lub konsulem RP, jeśli uznanie ojcostwa ma miejsce za granicą. Procedura może być przeprowadzona przed narodzeniem dziecka, w momencie rejestracji narodzin, a także po wydaniu aktu urodzenia. Procedura uznania ojcostwa jest zwolniona z opłaty skarbowej.

Jakie dokumenty są konieczne do uznania ojcostwa?

  • dowody osobiste/paszporty rodziców;
  • gdy matka jest panną – odpis skrócony jej aktu urodzenia;
  • gdy matka jest rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie;
  • gdy matka jest wdową – odpis skrócony aktu zgonu męża;
  • zaświadczenie lekarskie o ciąży kobiety (w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego);
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy akt został już sporządzony wcześniej).

W przypadku dziecka urodzonego w czasie procedury rozwodowej lub w okresie do 300 dni od rozwiązania małżeństwa, za ojca dziecka automatycznie uznaje się byłego męża matki. Jeżeli ojcem dziecka jest inny mężczyzna, musi to zostać udowodnione w postępowaniu sądowym. Po jego zakończeniu, tak jak w przypadku standardowej procedury uznania ojcostwa opisanej powyżej, biologiczny ojciec dziecka powinien złożyć stosowne oświadczenie o uznaniu ojcostwa w odpowiednim USC, w konsulacie RP, jeśli przebywa za granicą, lub też w sądzie. Dopiero po wpłynięciu takiego oświadczenia do jednej z wymienionych instytucji można wystąpić o zmianę nazwiska dziecka.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015